Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Кулаженко Владимир ГеннадьевичПубликации
Кулаженко Владимир Геннадьевич
Кулаженко Владимир Геннадьевич   

Биография

Кулаженко Владимир Геннадьевич

   Кулаженко Владимир Геннадьевич родился 01.07.1976 в г. Поставы Витебской области. В 1993 г. окончил школу №151 г. Минска и поступил на исторический факультет БГУ. После окончания БГУ в 1998 году по специальности «История» работал в Национальном научно-просветительском центре имени Ф. Скорины, где занимал должности младшего научного сотрудника, научного сотрудника, заведующего отделом. В 2002-2004 гг. работал ведущим специалистом в Министерстве культуры Республики Беларусь. В 2005-2006 г. в Республиканском институте высшей школы прошел переподготовку по специальности – «Менеджмент в сфере образования». В 2012 г. окончил аспирантуру Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела. C 2005 по 2015 гг. работал заместителем директора Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства. С 2011 года преподавал дисциплину «Документационное обеспечение управления» в Институте парламентаризма и предпринимательства и в ИБМТ БГУ.

   С 14.05.2015 директор Фундаментальной библиотеки БГУ. Является членом Совета БГУ, Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, заместителем председателя Совета библиотек Беларуси по информационному взаимодействию, председателем Комитета научных и вузовских библиотек Белорусской библиотечной ассоциации.

Google Scholar

Контакты

Раб. тел:   209-52-47
Э-почта: Kulazhanka@bsu.by
Публикации
Кулаженко Владимира Геннадьевича, директора Фундаментальной библиотеки БГУ

  1999

 1. Кулажанка, У. Г. Беларускія рукапісныя матэрыялы ў архівах, бібліятэках і музеях Расійскай Федэрацыі, прагледжаныя de visu і выяўленыя па друкаваных апісаннях. / У. Г. Кулажанка // Выяўленне, сумеснае выкарыстанне і вяртанне архіўных, бібліятэчных і музейных каштоўнасцей, якія захоўваюцца ў замежных краінах / Пад рэд. А. Мальдзіса(гал. рэд.) і інш.  – Мінск.: БФК, 1999. –  С. 237-241. –  (Вяртанне; Вып. 6).

  2003

 2. Кулажанка, У. Г. Свята Петра-Паўлаўскі сабор ў гістарычным асяроддзі горада Мінска / У. Г. Кулажанка // Каштоўнасці мінуўшчыны, 6 : Гіст. цэнтры гарадоў Беларусі: праблемы і шляхі іх вырашэння: Матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 28 лістап. 2002 г. / Рэсп. савет Бел. т-ва аховы помнікаў гісторыі і культуры; [пад агул. рэд. С.ВМарцэлева]. – Мінск, 2003. – С.

  2004

 3. Беларусь - XXI стагоддзе : нацыянальна-культурнае i духоўнае развiцце : [па матэрыялах міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі "Міжкультурны дыялог у Беларусі: нацыянальна-культурнае і духоўнае развіццё ва ўмовах глабалізацыі" (Мінск, 10-12 снежня 2003 г.) / рэдкал.: Л. Уладыкоўская-Канаплянік (галоўны рэдактар) і інш.; адк. рэд. У. Кулажанка].  — Мінск, - ННАЦ Ф. Скарыны, 2004. — 347 с.

  2006

 4. Кулажанка, У. Г. Кірыла-мяфодзіеўская традыцыя і гусіцкая чэхія  / У. Г. Кулажанка // Дыяспара. Культуралогія. Гісторыя : матэрыялы IV Мiжнароднага кангрэса беларусiстаў "Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскiх краiн", Мiнск, 6-9 чэрвеня 2005 г. / пад рэдакцыяй А. Мальдзіса, А. Смаленчука. Мінск : Голас Радзімы, 2006. — С. . — (Беларусіка = Albaruthenica ; кн. 28).

   

 5. Архіўныя чытанні I-III: матэрыялы навуковых канферэнцый, Мінск, 2003-2005 гг. / укл.: Г. В. Запартыка, У. Г. Кулажанка [і інш.]; навук. рэд.    А. В. Мальдзіс. — Мінск : РІВШ, 2006. — 228 с.

  2007

 6. Кулажанка, У. Г. Дакументальныя крыніцы па гісторыі беларускай праваслаўнай царквы ХХ ст. у архівах Беларусі: праблемы іх публікацыі і навуковага выкарыстання / У. Г. Кулажанка // Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў XX—XXI ст. у Беларусі : зб. навук. артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М. М. Улашчыка / рэдкал. : С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2007. – С. 217-221.
 7. Кулажанка, У. Г.  Праблемы публікацыі архіўных дакументаў па гісторыі беларускай літаратуры і мастацтва / У. Г. Кулажанка // Сучасныя праблемы дакументазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі : матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 85-годдзю Дзяржаўнай архіўнай службы і 80-годдзю Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь (Мінск, 12 красавіка 2007 г.). –  Мінск: БелНДІДАС, 2007. –  179 с.  –  С. 133-137.
 8. Кулажанка,У. Г. Агляд археаграфічнай дзейнасці Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва за 1960-2005 гг. / У. Г. Кулажанка // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 8 / Рэдкалегія: Э. М. Савіцкі (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелНДІДАС, 2007. – С. 12-22.
 9. Пра час “Узвышша” : матэрыялы Узвышаўскіх чытанняў (Мінск. 2005-2006). Вып. 3 / уклад.: Г.В. Запартыка, Т.В. Кекелева, У.Г.Кулажанка; навук. рэд. М.І. Мушынскі. — Мінск: РІВШ, 2007. — 310 с.

  2008

 10. Кулажанка, У. Г. Царкоўныя летапісы другой паловы XIX-XX ст. як крыніцы па гісторыі населеных пунктаў Беларусі / У. Г. Кулажанка // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зборнік навуковых артыкулаў / ГрДУ, Інстытут гісторыі НАН Беларусі; [рэдкалегія: С. В. Марозава, Э. С. Ярмусік, С. У. Сілава]. — Гродна : ГрДУ, 2008. — С. 18-24.
 11. Кулажанка, У. Г. "Царкоўнае пытанне" ў кампаніі па перасяленні беларускага насельніцтва з тэрыторыі Польшчы ў БССР (1944-1946 гг.) / У. Г. Кулажанка // Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўплывы: матэрыялы II Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гомель, 9-10 кастрычніка 2008 г. / [рэдкалегія: Р. Р. Лазько і інш.]. — Гомель: ГДУ, 2008. — С. 311-316.
 12. Пра час “Узвышша”: матэрыялы Узвышаўскіх чытанняў (Мінск, 2007). Вып. 4 / уклад. Г. В. Запартыка, У. Г. Кулажанка; навук. рэд. М.І. Мушынскі. — Мінск: РІВШ, 2008. — 180 с.

  2009

 13. Кулажанка, У. Г.Асаблівасці арганізацыі праваслаўнай царквы ў Беларусі 1944-1948 гг. Па матэрыялах фондаў упаўнаважаных Савета па справах Рускай праваслаўнай царквы пры СНК СССР: да пастаноўкі пытання / У. Г. Кулажанка // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа: зб. навук. арт.: у 2 ч. Ч. 2 / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: Э.С. Ярмусік [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 62-68.
 14. Кулажанка, У. Г.Дакументы ўпаўнаважаных Савета па справах Рускай праваслаўнай царквы пры Савеце Міністраў СССР як крыніца па гісторыі Праваслаўнай царквы ў Беларусі. 1944-1965 гг. / У. Г. Кулажанка  // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 10 / Рэдкалегія: Э. М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]. — Мн.: БелНДІДАС, 2009.— С. 30-43.

  2010

 15. Кулаженко, В. Г. Формирование, эволюция и информационная составляющая отчетных документов уполномоченных Совета по делам РПЦ при СМ СССР 1944-1965 гг. (по материалам государственных архивов Республики Беларусь) / В. Г. Кулаженко // Государство, общество, церковь в истории России ХХ в. : материалы ХІ Международной научной конференции, Иваново, 10-11 февраля 2010 г. : в 2-х ч. Ч. 1. — Иваново, Ивановский госуниверситет, 2010. — С. 209-217.
 16. Кулажанка, У. Г. Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва : (1995-2005) / У. Г. Кулажанка // Інфармацыйны бюлетэнь Беларускага таварыства архівістаў . — 2010. — Вып. 1. — С. 15-16.
 17. Четырнадцать фронтовых дней из дневника Миколы Лобана. / Предисл., перевод с бел. и публ. В. Кулаженко // Нёман. — № 5, май 2010. – Минск: РИУ “Литература и Искусство”, 2010. — С. 119-133.

  2011

 18. Пра час “Узвышша”: матэрыялы Узвышаўскіх чытанняў (Мінск, 2008 - 2010). Вып. 5 / уклад. Г.В. Запартыка, В.В. Жыбуль, У.Г. Кулажанка; навук. рэд. М.І. Мушынскі. — Мінск: РІВШ, 2011. — 308 с.

  2012

 19. Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва: даведнік. Вып. 2 : Паступленні за 1993-2009 гг.  / Уклад.: В. Я. Данекіна, Г. В. Запартыка, У. Г. Кулажанка; рэдкал.: У. І. Адамушка [і інш.] – Мінск : ТАА “Медысонт”, 2012. – 352 с.

  2013

 20. Летапіс Дукорскай Петра-Паўлаўскай царквы (1867-1917) / [уклад. і камент. Уладзіміра Кулажанкі; нав. рэд. Міхаіл Шумейка]. – Мінск : Звязда, 2013. – 168 с.

  2014

 21. Кулажанка, У. Г. Рэгістрацыйныя справы праваслаўных прыходаў у фондах упаўнаважаных Савета па справах Рускай праваслаўнай царквы (1944-1965 гг.): крыніцазнаўчы аспект / У. Г. Кулажанка // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 15. / Рэдкалегія: Э. М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелНДІДАС, 2014. – С. 69-74.
 22. Кулаженко, В. C'est la Berezina: конец американского авиарекорда[Электронный ресурс] / В. Кулаженко // Планета. - 2014. - №2(106). - С. 80-87. — Электронная версия. – Режим доступа:    http://elib.bsu.by/handle/123456789/165801. – Дата доступа: 24.01.2017.

  2016

 23. Кулажанка, У. Г. За крок да векавой гісторыі / У. Г. Кулажанка // Бібліятэчны свет. - 2016. - №4. - С. 27-29.
 24. Галынский, В., Кулаженко, В., Соловьев, П. Роль библиотек в рейтинговой стратегии университетов [Электронный ресурс] / В. Галынский, В. Кулаженко, П.Соловьев // Бібліятэчны веснік. - 2016. - Вып. 8. - С. 47-63. — Электронная версия. – Режим доступа:   http://elib.bsu.by/handle/123456789/166139. – Дата доступа: 24.01.2017.

  2017

 25. Кулаженко, В. Как правильно приготовить уксус, мыло или чернила в домашних условиях по технологиям XIX века? [Электронный ресурс] / В. Кулаженко // UniverScience [Электрон. ресурс] . - Мн. : БГУ, 2017. - Режим доступа: http://us.bsu.by/lib_19th_century_technology/. — Дата доступа: 23.01.2017.
 26. Кулаженко, В. Без книг и читателей: есть ли будущее у университетских библиотек? [Электронный ресурс] / В. Кулаженко // UniverScience [Электрон. ресурс] . - Мн. : БГУ, 2017. - Режим доступа: http://us.bsu.by/lib_future/. — Дата доступа: 24.01.2017.

  2018

 27. Кулажанка, У. Праз віхуры рэвалюцыі да асветы [Электронный ресурс] / У. Кулажанка // Універсітэт. - 2018. - № 2 (2190). - С. 7. - Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/190710/. — Дата доступа: 30.01.2018.
 28. Кулажанка, У. Г. Рэгістрацыйныя справы праваслаўных прыходаў у фондах упаўнаважаных Савета па справах Рускай праваслаўнай царквы (1944-1965 гг.): крыніцазнаўчы аспект [Электронный ресурс] / У.Г. Кулажанка // Беларускі археаграфічны штогоднік. - Мінск : БелНДІДАС, 2014. - № 15. - С. 69-74. - Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/189239/. — Дата доступа: 23.01.2018.
 29. Наукометрические показатели в формировании стратегии публикационной активности университета / В. М. Галынский, В. Г. Кулаженко, П. Л. Соловьев // Наукометрия: методология, инструменты, практическое применение : сб. науч. ст. / Центр науч. б-ка им. Я. Коласа HAH Беларуси ; редкол.: А. И. Груша [и др.]. - Минск : Беларуская навука, 2018. - С. 45-73.- Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/191532. — Дата доступа: 21.02.2018.
 30. Кулаженко В. Г. [и др.] Интеграция информационных ресурсов открытого доступа для обеспечения научно-образовательного процесса в учреждениях высшего образования = Integration of information resources of open access to provide the scientific and educational process in the institutions of higher education [Электронный ресурс] / Д.А. Качан, А.В. Богатко, И.Н. Богатко, С.В. Енин, В.Г. Кулаженко, В.С. Лазарев, П.А. Лис, А.В. Скалабан, И.В. Юрик // Открытое образование. – 2018. – Т. 22. – № 4. – С. 53-63. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/204331. — Дата доступа: 11.12.2018.
 31. Кулажанка У. Г. Асаблівасці арганізацыі жыцця праваслаўнай царквы ў Беларусі 1944–1948 гг. па матэрыялах фондаў упаўнаважаных Савета па справах Рускай праваслаўнай царквы пры СНК СССР: да пастаноўкі пытання [Электронны рэсурс] / У. Г. Кулажанка // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зб. навук. арт. : у 2 ч. / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: Э.С. Ярмусік [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2009. – Ч. 2. – С. 63–68. – Рэжым доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/205178. — Дата доступа: 11.12.2018.
)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.