Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
БиографияПубликации
Биография
доцент
Бочило Ирина Геннадьевна
БиографияПубликации

1. Бачыла, І. Г. Пытанні гістарыяграфіі традыцыйнай матэрыяльнай культуры беларусаў у працах айчынных этнолагаў другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стст. / І. Г. Бачыла // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : [зб. арт.] / НАН Беларусі, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фалькларыстыкі. – Вып. 12, 2012. – С. 346–351.
2. Бачыла, І. Г. Вясковы жылы комплекс беларусаў у навуковых працах члена-карэспандэнта Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі А. І. Лакоткі / І. Г. Бачыла // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навуковы зборнік. – Вып. 8, 2013. – Мінск: БДУ. – С. 149 – 154.
3. Бачыла, І. Г. Даследаванне тыпаў забудовы двара беларусаў айчыннымі даследчыкамі ў другой палове ХХ – пачатку ХХІ стст. / І. Г. Бачыла // Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. – №1. – 2013. – С. 15–19.
4. Бачыла, І. Г. Вывучэнне традыцыйных страў беларусаў айчыннымі навукоўцамі другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стст. / І. Г. Бачыла // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : [зб. арт.] / НАН Беларусі, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фалькларыстыкі. Вып. 15, 2013. Мінск: Права і эканоміка. – С. 257–266.
5. Бачыла, І. Г. Вывучэнне беларускіх трапез айчыннымі навукоўцамі ў другой палове ХХ – пачатку ХХІ стст. / І. Г. Бачыла // Веснік БДУ. Серыя 3. – № 1. – 2014. – С. 18–21.
6. Бачыла, І. Г. Даследаванне традыцыйнага мужчынскага касцюма беларусаў айчыннымі навукоўцамі ў другой палове ХХ – пачатку ХХІ стст. / І. Г. Бачыла // Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. – №1. – 2014. – С. 23–26.
7. Бачыла, І. Г. Вывучэнне земляробства і жывёлагадоўлі беларусаў айчыннымі этнолагамі ў 2-й палове ХХ – пачатку ХХІ ст. / І. Г. Бачыла // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – Вып. 16. – С. 162–166.
8. Бачыла, І. Г. Даследаванне традыцыйнага жылля беларусаў айчыннымі этнолагамі 2-й паловы ХХ – пачатку ХХІ ст. / І. Г. Бачыла // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2015. – Вып. 18. – С. 197–203.
9. Бачыла, І. Г. Уклад Валянціны Мікалаеўны Бялявінай у этналагічнае вывучэнне Беларусі / І. Г. Бачыла // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2016. – Вып. 21. – С. 136–139.
10. Бачыла, І. Г. Традыцыйная матэрыяльная культура Беларускага Палесся ў працах айчынных этнолагаў другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стст. / І. Г. Бачыла // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – Вып. 23. – С. 161–167.
11. Бачыла, І. Г. Вывучэнне традыцый харчавання беларусаў айчыннымі навукоўцамі ў другой палове ХХ – пачатку ХХІ стст. / І. Г. Бачыла // З ГІСТОРЫІ НАВУКІ Ў БЕЛАРУСІ (да 40-годдзя аддзела гісторыі навукі Інстытута гісторыі НАН Беларусі) : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. : І. І. Шаўчук (гал. рэдактар), А. А. Башкоў, А. А. Савіч (адказны сакр.) ; Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна. – Брэст : БрДУ, 2012. – С. 21 – 25.
12. Бачыла, І. Г. Традыцыі харчавання беларусаў у працах Т.А. Навагродскага / І. Г. Бачыла // Беларусь у ХІХ – ХХI стст.: этнакультурнае і нацыянальна-дзяржаўнае развіццё : зборнік навуковых артыкулаў / Гом. дзярж. ўн-т імя Ф. Скарыны ; рэдкал.: В. А. Міхедзька (адказны рэд.) [і інш.]. – Гомель, 2015. – С. 266–271.
13. Бачыла, І. Г. Традыцыйная матэрыяльная культура беларусаў Усходняга Палесся ў працах айчынных этнолагаў другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стст. / І. Г. Бачыла // Чарнобылем не зарасце: традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. Ч. 1 / рэдкал. : А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. – С. 5–11.
14. Бачыла, І. Г. Даследаванне беларуска-польскіх сувязей у матэрыяльнай культуры айчыннымі этнолагамі другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стст. / І. Г. Бачыла // Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej w białorusko-polskiej perspektywie badawczej / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Michał Jarnecki, Аrkadiusz Bednarczuk. – Рoznań, 2016. – С. 71–84.
15. Бачыла, І. Г. Традыцыйная матэрыяльная культура Заходняга Палесся ў працах айчынных этнолагаў другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стст. / І. Г. Бачыла // Гісторыя і традыцыі беларускай навукі (да 90-годдзя Інстытута беларускай культуры) : зб. матэрыялаў Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, Брэст, 24 лютага 2012 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: І. І. Шаўчук (гал. рэд.) [і інш.]. – Брэст, 2012. – С. 62–64.
16. Бачыла, І. Г. Крыніцы па гістарыяграфіі традыцыйнай матэрыяльнай культуры беларусаў у другой палове ХХ – пачатку ХХІ стст. / І. Г. Бачыла // Историческое наследие Беларуси: выявление, сохранение и изучение. Материалы Международной научной конференции, посвященной 90-летию Государственной архивной службы Республики Беларусь, 85-летию Национального архива Республики Беларусь и 20-летию кафедры источниковедения БГУ (г. Минск, 17-18 мая 2012 г.). В 2 ч. Ч. 1. / редкол.: В. И. Адамушко [и др.]. – Минск: БелНИИДАД, 2013. – С. 117–125.
17. Бачыла, І. Г Вывучэнне традыцыйнай матэрыяльнай культуры айчыннымі даследчыкамі другой паловы ХХ ст. у працах В.К. Бандарчыка / І. Г. Бачыла // Культура и быт белорусов в этнографических исследованиях и музейных коллекциях : мат. Международной науч. конф. ; 7 – 8 июня 2012 г., г. Минск / гл. ред. А. И. Локотко ; Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы Нац. акад. наук Беларуси. – Минск : Право и экономика, 2012. – С. 59–62.
18. Бачыла, І. Г. Вывучэнне інтэр’еру традыцыйнага жылля беларусаў айчыннымі навукоўцамі другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стст. / І. Г. Бачыла // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : У 5 частках. Ч. 2. : Праблемы архітэктуры, выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва : мат. Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі : г. Мінск, 25 – 26 красавіка 2013 г. / уклад. Ю. В. Пацюпа; рэдкал.: А. І. Лакотка [і інш.]; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2013. – С. 17–22.
19. Бачыла, І. Г. Выкарыстанне структурнага метаду ў даследаванні традыцый харчавання беларусаў / І. Г. Бачыла // Европа : актуальные проблемы этнокультуры : материалы VI Международной научно-теоретической конференции, г. Минск 22 апреля 2013 г. / Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка ; редкол. В. В. Тугай (ответ. ред.), А. П. Житко, Г.А. Космач и др. – Минск : БГПУ, 2013. – 352 с. – С. 128.
20. Бачыла, І. Г. Даследаванне беларускіх напояў айчыннымі навукоўцамі ў другой палове ХХ – пачатку ХХІ стст. / І. Г. Бачыла // Европа : актуальные проблемы этнокультуры : материалы VII Международной научно-теоретической конференции, г. Минск 21 января 2014 г. / Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка ; редкол. В. В. Тугай (ответ. ред.) [и др.]. – Минск : МГПТК полиграфии, 2014. – 292 с. – С. 218 – 219.
21. Бачыла, І. Г. Выдатная даследчыца культуры беларусаў: да 75-годдзя Валянціны Мікалаеўны Бялявінай / І. Г. Бачыла // Этнос и культура: развитие и взаимодействие: сборник материалов Международной научно-практической конференции, 9–10 июня 2016 г., Минск / БГУ, Исторический фак., Каф. этнологии, музеологии и истории искусств; редкол.: Т. А. Новогродский [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – С. 31 – 34 (ссылка для скачивания http://elib.bsu.by/handle/123456789/162062).
22. Бачыла, І. Г. Вядомы этнолаг і гісторык. Да 80-годдзя члена-карэспандэнта НАН Беларусі М. Ф. Піліпенкі / І.Г. Бачыла // Навука. – №20. – 16 мая 2016. – С. 7.
23. Бачыла, І. Г. Уклад Ніны Іванаўны Буракоўскай у этналагічнае вывучэнне Беларусі / І. Г. Бачыла // Зборнік матэрыялаў і тэзісаў VIII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў», 7-8 верасня  2017 г., Мінск / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»; гал. рэд.А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2018. – С. 414 – 417.
24. Бачыла, І. Г. Жанчыны ў беларускай этналогіі: да юбілея Галіны Іванаўны Каспяровіч / І. Г. Бачыла // Женщины-ученые Беларуси и Казахстана : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1–2 марта 2018 г. / редкол.: И. В. Казакова [и др.]. – Минск : РИВШ, 2018. – С. 33–35.
25. Бачыла, І. Г. Кафедра этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта БДУ: вопыт палявых этнаграфічных даследаванняў / І. Г. Бачыла // Туризм и гостеприимство : научно-практический журнал. – №1. – 2018. – С. 62–66.
26. Бачыла, І.Г. Айчынная этналогія другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стст. аб традыцыйнай матэрыяльнай культуры беларусаў: аўтарэф. дыс. … канд. гіст. навук: 07.00.07 / І.Г. Бачыла; ДНУ “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”. – Мінск, 2018. – 24 с.

© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.