Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Лукьянова Татьяна Валерьевна

Contact

Лукьянова Татьяна Валерьевна

Высшее учебное заведение, которое закончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет. Специальность "Филолог. Преподаватель белорусского языка и литературы".

Области литературоведения, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: фольклористика, теория литературы.

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: «Фенаменалогія жанраў беларускай фальклорнай няказкавай прозы», 2008, научный руководитель - кандидат филологических наук, доцент Р.М. Ковалева.

Профиль в Академии Google

Легенды і паданні (да прабемы размежавання жанраў) //Міфалогія – фальклор – літаратура:праблемы паэтыкі. Навуковы зборнік пад рэд. В. П. Рагойшы.– Мінск: БДУ, 2002. – С. 73–77.

Фальклорная проза:жанравыя карціны свету // Мова – літаратура – культура. Матэрыялы 3-й Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвеч. 120 годдзю з дня нар. Я. Купалы і Я. Коласа (Мінск, 27–28 верасня 2002 г.). У 2-х т. Т. 1.– Мінск: БДУ, 2002.– 370 с. – С. 220–224.

Камунікатыўны акт у фальклоры:аўтар – выканаўца – слухач// Язык и социум: Материалы 5-й Международной научной конференции. Минск, 6–7 декабря 2002 г. В 2-х ч. Ч. 2.– Мінск: РИВШ БГУ, 2003.– 327 с. – С. 120–124.

Фальклорная проза:спецыфіка жанравага мыслення //Прырода, чалавек, культура:праблемы гармоніі:Матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 25–26 сакавіка 2003 г.).– Мінск: БДУ культуры, 2003.– 482 с. – С. 103–106.

Праблема аўтара ў фальклоры // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі. Выпуск 2. Навуковы зборнік пад рэд. В. П. Рагойшы.– Мінск, 2003.– 170 с. – С. 114–118.

Гендэрная вызначанасць фальклорнага аўтара ў беларускіх легендах // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. нав. арт. пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. Мінск: Бестпрынт, 2004. – С. 208–214.

Фальклорная інтэрпрэтацыя асваення этнічнай прасторы ва ўсходнеславянскіх легендах // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі. Зб. нав. прац. Вып. 3.– Мінск: РІВШ, 2004.– 194 с. – С. 87–91.

Принцип коммуникации в фольклоре // Философы ХХ века: Хосе Ортега-и-Гассет. Матер. Республиканских чтений – 9.– Мінск: РИВШ БГУ, 2004.– 187 с. – С. 159–162.

Жанр і карціна свету ў фальклорнай прозе // Веснік БДУ, 2005, № 1.– С. 17–21.

Небыліцы: фенаменалогія жанру  // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. арт. Вып. 2 / Пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. Мінск: Бестпрынт, 2005. – С. 113–117.

Фенаменалагічны аспект жанраў беларускай фальклорнай прозы // Весці БДПУ, 2005, № 2.– С. 79–83.

Казка і няказкавая проза // Роднае слова, 2005, №  12.– С. 56–61.

Камунікатыўныя стратэгіі і стыль выказвання жанраў фальклорнай няказкавай прозы / Т. В. Лук’янава // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. арт. Вып. 3 / Пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. Мінск: Бестпрынт, 2006.– 274 с. – С. 180–187.

Мадэліраванне мастацкага свету няказкавых жанраў беларускага фальклору / Т. В. Лук’янава // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Вып. 4.– Мінск: Бестпрынт, 2007.– 280 с. – С. 139–148.

Фенаменалогія жанраў беларускай фальклорнай няказкавай прозы / Т. В. Лук’янава. Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук па спецыяльнасці 10.01.09 – фалькларыстыка. – Мінск, 2008. – 22 с.

Фальклорная свядомасць як феномен культурнага / Т. В. Лук’янава // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Вып. 5 / Пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай.– Мінск.: Бестпрынт, 2008.– 291 с. – С. 28–33.

Методыка фенаменалагічнага аналізу няказкавых жанраў беларускай фальклорнай прозы / Т. В. Лук’янава  // Фальклор і сучасная культура: Матэрыялы міжнародн. нав.-практ. канф., 22-23 крас. 2008 г. г. Мінск: у 2 ч. – Мінск: БДУ, 2008. Ч. 1 – 198 с. – С. 45–47.

Фенаменалогія жанру прымхліц / Т. В. Лук’янава // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Вып. 6 / Пад нав. рэд. В. В. Прыемка, Т. А. Марозавай.– Мінск.: Бестпрынт, 2009.– 317с. – С. 53–59.

Карагодныя песні (карагоды): метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў 1 курса філал. фак. / Склад. Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук’янава. – Мінск: БДУ, 2009. – 87 с.

Фенаменалагічная тыпалогія жанраў беларускай фальклорнай няказкавай прозы //Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: Працы членаў кафедры тэорыі літаратуры БДУ / Пад. рэд. В. П. Рагойшы. Вып. 2. – Мінск: Бестпрынт, 2009.– 141 с. –С.122–130.

Вуснае народнае апавяданне і яго разнавіднасці // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб.арт.Вып. 7 / Пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка.– Мінск: РІВШ, 2010.– 372с. – С. 348–352.

Апавяданне вуснае // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.1. / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.– Мінск: Бел. энцыкл. Імя П. Броўкі, 2010.– 704 с. – С.184.

Прымхліца // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб.арт.Вып. 7 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка.– Мінск: РІВШ, 2009.– 372с. – С. 352–355.

Баладныя песні (балады): метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / аўт.-склад.: Р. М. Кавалёва [і інш.]; пад рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск: БДУ, 2010. – 100 с.

Пазаабрадавыя песні : метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / склад.: В. В. Прыемка [і інш.]; пад рэд. Т. А. Марозавай. – Мінск: БДУ, 2010. –  115 с.

Анекдот: асаблівасці жанравага выказвання / Т. В. Лук’янава //Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск : Права і эканоміка, 2011.– 407 с. – С. 214–217.

Вусная гісторыя ў кантэксце фальклору (вусныя крыніцы гісторыі)/ Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук’янава// Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск : Права і эканоміка, 2011.– 407 с. – С. 346–350.

Бываліца / Т. В. Лук’янава //Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.2. / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.– Мінск: Бел. энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – 544 с. С. 128.

Бывальшчына / Т. В. Лук’янава //Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.2. / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.– Мінск: Бел. энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – 544 с. –С. 128.

Карціна свету ў няказкавых жанрах беларускай фальклорнай прозы / Т. В. Лук’янава // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. /пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 291 с. – С. 59–68.

Мастацкі свет няказкавых жанраў беларускага фальклору / Т. В. Лук’янава // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. /пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 291 с. – С. 72–80.

Стыль празаічнага жанравага выказвання ў беларускім няказкавым фальклоры / Т. В. Лук’янава // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. /пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 291 с. – С. 86–91.

Няказкавыя жанры беларускай фальклорнай прозы: фенаменалагічны аналіз: дапам. для студэнтаў філал. фак., якія навучаюцця па спец. 1-21 05 01 «Беларуская філалогія», 1-21 05 02 «Руская філалогія», 1-21 –5 04 «Славянская філалогія»/ Т. В. Лук’янава. – Мінск: БДУ, 2011. –  111 с.

Няказкавая фальклорная проза: ракурсы жанравага ўспрымання рэчаіснасці / Т. В. Лук’янава // Фальклор і сучасная культура: матэр. ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., 21–22 красавіка 2011 г., Мінск. У 2-х ч. Ч. 1. Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – 231 с. – С. 81–83.

Фальклор як сродак фарміравання нацыянальнай самасвядомасці школьнікаў / Т. В. Лук’янава // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зб. навук. прац удзельнікаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 27–29 красавіка 2012 г.). – Мінск: БДУКМ, 2012. – 254 с. – С. 132–134.

Жанравы код фальклорнай карціны свету: Няказкавая проза. Дзіцячы фальклор. Загадкі. Казкі / Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук’янава. – Мінск: Белпринт, 2012. – 122 с.

Фальклорная няказкавая проза:метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук’янава, В. С. Дзянісенка. Мінск: БДУ. – 2012 г. – 115 с.

Праблема жанру ў фальклорнай няказкавай прозе / Т. В. Лук’янава// СМИ и художественная культура. Вып. 4. Трансформация жанров в литературно-художественной критике : сб. науч. трудов / под. ред. Л. П. Саенковой. – Минск : БГУ, 2013. – 160 с. – С. 48–64.

Городская фольклорная проза / Т. В. Лукьянова// Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 11 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 319 с. – С. 286–290.

Современный городской фольклор:метод. указания и ил. материал для проведения фольк. практики студентв І курса филол. фак. / О. В. Приемко, Т. А. Морозова, Т. В. Лукьянова, О. И. Полукошко. – Минск: БГУ. – 2014 г. – 128 с.

Няказкавыя жанры беларускай фальклорнай прозы /Т. В. Лук’янава //Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: працы кафедры тэорыі літаратуры БДУ. Вып. 3. / пад. рэд. В. П. Рагойшы. Вып.3. – Мінск: Права і эканоміка, 2014.– 212 с. – С.106–113.

«Люблю ўсё зямное» / Таццяна Лук’янава // Свет близких звёзд / сост. Л. П. Саенкова. – Минск : Звязда, 2014. – 232 с. С. 92–100.

Літаратурнае крыніцазнаўства / Т.В. Лук’янава // Тэксталогія і яе дапаможныя навукі : вучэб.-метад. дапам. / В.П. Рагойша і інш.; пад рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск : БДУ, 2015. – 231 с. С. 47–73.

Літаратурна-мастацкая крытыка / Т.В. Лук’янава // Тэксталогія і яе дапаможныя навукі : вучэб.-метад. дапам. / В.П. Рагойша і інш.; пад рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск : БДУ, 2015. – 231 с. С. 201–217.

Методыка фенаменалагічнага аналізу няказкавых жанраў беларускай фальклорнай прозы / Т.В. Лук’янава // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб.навук.арт. Вып. 12. / пад нав. рэд. Т.В. Лук’янавай, С.В. Шамякінай.; уклад. В.В. Прыемка; БДУ. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – 266 с. С. 35–38.

Фольклорная картина мира как интегральная типологическая характеристика национальной культуры / Т.В. Лукьянова // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб.навук.арт. Вып. 13. / пад нав. рэд. В. В. Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2017. – 178 с. С. 24–27.

Фальклорная практыка ў жанравым архіве / Т. В. Лук’янава // Вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору БДУ: метад. рэкамендацыі па арганізацыі вучэбнай, навуковай і архіўнай работы. У 2 ч. Ч. 1.  / пад рэд. Т. А. Марозавай. – Мінск: БДУ, 2017. – 56 с. С. 32–37.

Предисловие / Т. В. Лукьянова // З. Г. Сергейчик Жизнь продолжается / под ред. Р. М. Ковалевой, Т. В. Лукьяновой. – Минск: Бестпринт, 2018. С. 3–4.

)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.