Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Леонова Ева Александровна

Леонова Ева Александровна

Высшее учебное заведение, которое закончила, специальность: Белорусский государственный университет, «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы».

Отрасли литературоведения, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: 10.01.03 — Литература народов стран зарубежья (немецкая), типология белорусской и зарубежных литератур.
 

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: «Проза ГДР о Второй мировой войне: вопросы жанра и стиля», 1984, научный руководитель — к.ф.н., доцент Тимофеева В.М.

Профиль в Академии Google

Беларускае мастацтва слова ХХ ст. у еўрапейскім літаратурным кантэксце: Тыпалогія. Рэцэпцыя. Пераклад: Манаграфія. – Мінск: БДУ, 2014. – 319 с.

Алесь Разанаў і нямецкая літаратура // Літаратурная карта Еўропы: кантакты, тыпалогія, інтэртэкстуальнасць. Манаграфія / Навук. рэд. М.У. Мікуліч; НАН Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск: Беларуская навука, 2012. 577 с. – С. 447–495, 569–571.

Романо-германская филология в Белорусском государственном университете: состояние и проблемы преподавания // Романо-германская филология: Международный сборник научных статей. – Новополоцк: ПГУ, 2011. – С. 7–9.

"Река, где струятся разные течения…": Мировой эстетический опыт в литературно-критической и художественной рецепции Василя Быкова // Контексты мировой литературы: Сборник научных статей к 70-летию профессора А.А. Гугнина. – Новополоцк: ПГУ, 2011. – С. 260–271.

 

Образ Пилата в интерпретации белорусского и австрийского прозаиков (роман В. Иванова-Смоленского "Последнее искушение дьявола, или Маргарита и Мастер" и новелла А. Лернет-Холениа "Пилат") // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зборнік навуковых артыкулаў: Вып. 8. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 285–292.

"У вышыню Сусвету, у глыбіню сутнасці…": канцэптуальнае адлюстраванне чалавека і свету ў творчасці Алеся Разанава // Вандроўкі вакол самотнага сонца: Беларуская літаратура пачатку ХХ1 стагоддзя ў літаратуразнаўчых аглядах і эскізах. Зборнік артыкулаў. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2011. – С. 113–125.

 

Ангеларый "Дуінских элегій" Райнера Марыі Рыльке // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 9 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, Т. В. Лук"янавай. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – С. 243–253.

Образ Пилата в произведениях русского, австрийского и белорусского писателей: к типологии интерпретаций // Романо-германская филология в контексте науки и культуры: Международный сборник научных статей. – Новополоцк: ПГУ, 2013. – С. 216–220.
"Спадчына ёсць пераадоленнем нябыту": Творчасць Янкі Купалы і Якуба Коласа ў мастацкай рэцэпцыі Алеся Разанава // Романо-германская филология в контексте науки и культуры: Международный сборник научных статей. – Новополоцк: ПГУ, 2013. – С. 220–226.

"Двое яны як адна з'ява": Творчасць Янкі Купалы і Якуба Коласа ў мастацкай рэцэпцыі Алеся Разанава // BiałorutenistykaBiałostocka. T. 5. – Białystok: UniwersytetwBiałymstoku, 2013. – S. 109–122.

 

Семантыка метамарфозы ў апавяданні М. Гарэцкага "Рускі" і навеле Ф. Кафкі "Ператварэнне": агульнае і асаблівае // Немецкаякультура в контексте мировой: Сборник научных статей. – Минск: РИВШ, 2014. – С. 273–283.

Біблейскія алюзіі ў беларускай паэзіі пачатку ХХ стагоддзя (на матэрыяле кнігі вершаў Леаніда Галубовіча "З гэтага свету", 2012) // BiałorutenistykaBiałostocka.T. 7. – Białystok: UniwersytetwBiałymstoku, 2015. – S. 75–92.

"Дапытваць душу чалавека…": Псіхалагічнае майстэрства Кнута Гамсуна // Літаратура і мастацтва. № 9. 4 сакавіка 2011 г. – С. 14.

Верш "Мы доўга плылі ў бурным моры…" Максіма Багдановіча ў падзейна-культурным кантэксце пачатку ХХ ст. // Роднае слова. 2011. № 2. – С. 8–12.

 

Язык и социум в ранней драматургии Петера Хандке // Язык и социум: теоретические и прикладные аспекты исследования: Материалы 1Х Международной конференции. Минск, 3–4 декабря 2010 г. – Минск: РИВШ, 2011. – С. 128–133.

Жуль Верн // Культура Беларусі. Т. 2. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – С. 257.

Сэнсастваральныя функцыі старазапаветных алюзій у прозе Васіля Быкава // Матэрыялы 1 Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Белорусско-еврейский диалог в контексте мировой культуры". Минск, 28–30 апреля 2008 г. – Минск, 2011 (электр. изд.). – С. 72–78.

Традыцыйнае і новае ў апавядальнай стратэгіі рамана "Кветкі правінцыі" Георгія Марчука (ч. 1) // Роднае слова. 2011. № 9. – С. 27–29.

Традыцыйнае і новае ў апавядальнай стратэгіі рамана "Кветкі правінцыі" Георгія Марчука (ч. 2) // Роднае слова. 2011. № 10. – С. 17-21.

Паэзія Янкі Купалы ў нацыянальным і еўрапейскім падзейна-культурным кантэксце (верш "Паязджане") // Творчасць Янкі Купалы – духоўны і эстэтычны феномен: 1Х Міжнародныя Купалаўскія чытанні: Матэрыялы навуковай канферэнцыі (14 кастрычніка 2009 года). – Мінск: выд-ва "Чатыры чвэрці", 2011. – С. 77–85.

Аповесць Васіля Быкава "Сотнікаў" у святле старазапаветнай прытчы пра Каіна і Абэля // Наша вера. 2012. № 1. – С. 46–52.

Анёлы ў біблейскай прасторы // Наша вера. 2012. № 2. – С. 32–35.

"Па самым краі бездані…": Пра Германа Гесэ і адзін пераклад Янкі Купалы // Літаратура і мастацтва. № 27. 6 ліпеня 2012 г. – С. 7.

"І новае жыццё пачнецца…": Да 150-годдзя з дня нараджэння Герхарта Гаўптмана // Літаратура і мастацтва. № 46. 16 лістапада 2012 г. – С. 4.

Миф, свидетельство и предостережение: О романе В. Иванова-Смоленского "Последнее искушение дьявола, или Маргарита и Мастер" // В. Иванов-Смоленский. Последнее искушение дьявола, или Маргарита и Мастер. – Минск: Бел. дом печати, 2012. – С. 5–20.

TheMeaningMakingFunctionOFTimeandSpaceCoordinatesinChristaWolf"sChernobylNovel"Accident" (в соавт. с Н. Рымарчук) // EuropeanAndNationalDimensioninResearch/ Европейский и национальный контексты в научных исследованиях: Материалы конференции, г. Новополоцк, 25–26 апреля 2012 г. В 3 ч. Ч. 1. – Новополоцк: ПГУ, 2012. – С. 33–35.

Канцэпт анёл у мастацкай карціне свету // Наша вера. 2012. № 4. – С. 32–35.

"Анёлы ў пошуках цябе…". Канцэпт "анёл" у паэзіі Райнера Марыі Рыльке: семантыка, паэтыка, кантэкст. Ч. 1 // Наша вера. 2013. № 2. – С. 33–37.

"Анёлы ў пошуках цябе…". Канцэпт "анёл" у паэзіі Райнера Марыі Рыльке: семантыка, паэтыка, кантэкст. Ч. 2 // Наша вера. 2013. № 3. – С. 20–25.

Ліхтарнік на бездарожжы жыцця: Баляслаў Прус // Літаратура і мастацтва. № 4. 25 студзеня 2013 г. – С. 15.

Гісторыя двух ператварэнняў // Літаратура і мастацтва. № 26. 5 ліпеня 2013 г. – С. 5.

Творчасць Эрыха Марыі Рэмарка ў мастацкай свядомасці Васіля Быкава і Віктара Някрасава // Роднае слова. 2013. № 6. – С. 6–10.
"А душа падумала і здрыганулася…": Творчасць Максіма Гарэцкага ў святле еўрапейскага літаратурнага досведу (на прыкладзе апавядання "Рускі") // Дзеяслоў. 2013. № 4 (65). – С. 310–319.

Творчасць Максіма Гарэцкага ў святле еўрапейскага літаратурнага досведу (на прыкладзе апавядання "Рускі") // Максім і Гаўрыла Гарэцкія: Жыццё і творчасць (да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага). Матэрыялы ХХ1 Гарэцкіх чытанняў. Мінск, 15 лютага 2013 г. – Мінск, 2013. – С. 155–160.

На карысць чалавецтва: Пра Альфрэда Нобеля і Нобелеўскую прэмію // Літаратура і мастацтва. № 41. 18 кастрычніка 2013 г. – С. 8.
Верш Янкі Купалы "Мужык" у герменеўтычных нататках Алеся Разанава "Што я мужык, усе тут знаюць…" // Янка Купала: Дыялог з ХХ1 стагоддзем: Х Міжнародныя Купалаўскія чытанні, прысвечаныя 130-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы: Матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 20–21 чэрвеня 2012 года). – Мінск: Выдавец А.М. Вараксін, 2013. – С. 180–186.
"Я рисовал немецкими словами": WortdichteАлеся Рязанова // Другое полушарие. Международный журнал литературного и художественного авангарда. 2014. № 1 (22). – Электронный ресурс: dr-polusharie.blogpost.ru/2014/02/22–2014.html. – С. 60–62.

 

Мастацкія пошукі В. Някрасава і В. Быкава ў святле творчасці Э. М. Рэмарка // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі: Матэрыялы Х1 Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мінск, 24–26 кастрычніка 2013 г. : у 2 ч. – Мн., 2014. Ч. 2. – С. 243–247.

"Не я пралью кроў ягоную…". Вобраз Пілата ў творах расійскага, аўстрыйскага і беларускага пісьменнікаў: да тыпалогіі інтэрпрэтацый // Наша вера. 2014. № 1. – С. 38–45.

Первая мировая война и немецкая литература (на материале романа Эриха Мария Ремарка "На Западном фронте без перемен") // Перекличка веков: 1914–2014. Материалы Международных общественно-научных чтений "Первая мировая война и мир сегодня". Минск, 17–18 октября 2013 г. – Электронный реcурс: www.children–art.org/ru/projects/pereklichka–vekov–pervaya–mirovaya–vona–i–mir–segodnya/mezhdunarodnye–chteniya/materialy.

Першая сусветная вайна і беларускае мастацтва слова (апавяданне Максіма Гарэцкага "Рускі" ў еўрапейскім літаратурным кантэксце) // Перекличка веков: 1914–2014. Материалы Международных общественно-научных чтений "Первая мировая война и мир сегодня". Минск, 17–18 октября 2013 г. – Электронный ресурс: www.children–art.org/ru/projects/pereklichka–vekov–pervaya–mirovaya–vona–i–mir–segodnya/mezhdunarodnye–chteniya/materialy.

Первая мировая война и немецкая литература // Первые международные общественно-научные чтения "Первая мировая война и мир сегодня" (Беларусь, г. Минск, 17–18 октября 2013 г.): тезисы докладов. – Мн.: Белпринт, 2014. – С. 93–100.

Першая сусветная вайна і беларускае мастацтва слова // Первые международные общественно-научные чтения "Первая мировая война и мир сегодня" (Беларусь, г. Минск, 17–18 октября 2013 г.): тезисы докладов. – Мн.: Белпринт, 2014. – С. 116–126.

Семантыка катастрафічнага ў творчасці Максіма Багдановіча і еўрапейскі літаратурны вопыт // Маладосць. 2014. № 5. – С. 36–42.

Прысутнасць Гётэ ў творах Караткевіча // Маладосць. 2014. № 7. – С. 80–84.

"Душа была непрытульная…": Творчы лёс Алеся Асташонка // Роднае слова. 2014. № 9. – С. 7–9.

"Яны аднаго прызвання": Творчая спадчына Якуба Коласа і Янкі Купалы ў прачытанні Алеся Разанава // Дзеяслоў. 2014. № 71. – С. 270–277.

Эстэтыка катастрафізму ў еўрапейскай паэзіі пачатку ХХ ст. і творчасць Максіма Багдановіча // Кніга новага жыцця: Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Мінск, 26 лістапада 2013 года. – Мінск: РІВШ, 2014. – С. 112–120.

"Быць васільком у жыце…": "Апокрыф" Максіма Багдановіча ў мастацкай рэцэпцыі Алеся Разанава ("Паэма вяхі") // Маладосць. 2015. № 2. – С. 125–128.

Общее – в индивидуальном, единство – в многообразии. Рецензия на книгу: "Литературный процесс в Германии на рубеже Х1Х–ХХ веков (течения и направления). Москва: ИМЛИ РАН, 2014. 495 с. // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А: Гуманитарные науки. 2015. № 10. – С. 129–130.

"Вершам мацуючы веру…": Біблейскія алюзіі ў кнізе Леаніда Галубовіча "З гэтага свету" // Наша вера. 2015. № 3. – С. 54–59.
Рецензия на: Литературный процесс в Германии на рубеже Х1Х–ХХ веков. Москва: ИМЛИ РАН, 2014 // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2015. Т. 74. № 4. – С. 68–72.

 

Семантыка алюзій у кнізе Леаніда Галубовіча "З гэтага свету" // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 750-годдзя з дня нараджэння Дантэ Аліг'еры і 85-годдзя Уладзіміра Караткевіча: матэрыялы Х11 Міжнар. навук. канф. Мінск, 22–24 кастр. 2015 г.: у 2 ч. Ч. 1 – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2015. – С. 231–240.

"Я нажыў незлічонае багацце. Час аддаваць яго нашчадкам…": Альфрэд Нобель і Нобелеўская прэмія // Маладосць. 2016. № 2. С. 128–132.
)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.