Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Вострикова Елена Владимировна

Вострикова Елена Владимировна

Высшее учебное заведение, которое закончила, специальность: Белорусский государственный университет; филолог, преподаватель русского языка и литературы.

Отрасль литературоведения, в которой работает и может выступать в качестве эксперта: славянское литературоведение, литература народов зарубежных стран.

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: «Поэтика романов Милана Кундеры», 1998 год, научный руководитель - д.ф.н., профессор Шабловская И.В.

Профиль в Академии Google

Праграма спецкурса "Гісторыя чэшскага перакладу.  Пераклад чэшскай літаратуры на беларускую і рускую мовы” // Праграмы асноўных і спецыяльных курсаў па гісторыі славянскіх літаратур.– Мінск, 2000.  С.90-92.
Праграма спецкурса "Сучасны чэшскі раман у кантэксце пошукаў еўрапейскай літаратуры XХ стагоддзя” // Праграмы асноўных іспецыяльных курсаў па гісторыі славянскіх літаратур.– Мінск, 2000. С.92-94.
Праграма спецкурса "Чэшскі паэтызм – традыцыі і наватарства” // Праграмы асноўных і спецыяльных курсаў па гісторыі славянскіх літаратур.– Мінск, 2000. С.94-96.
Гісторыя чэшскай літаратуры ІІ паловы ХІХ стагоддзя. Вучэбна-метадычны дапаможнік. Мінск, РІВШ, 2002. 46 с.
Гісторыя старажытнай чэшскай літаратуры. Метадычныя рэкамендацыі. Мінск: БДУ. 2002. 42 с.
Польская і чэшская паэзія памежжа ХIХ-ХХ стагоддзяў. Вучэбна-метадычны дапаможнік. У сааўтарстве з Хмяльніцкім М.М. Мн., БДУ, 2004. 54 с.
 Чэшская літаратура: вернутыя імёны. Курс лекцый па спецыяльным курсе.  Мн., БДУ, 2005. 60 с.
Гісторыя краіны вывучаемай мовы (Гісторыя чэшскай літаратуры). Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 04 “славянская філалогія”. Мінск, 2009. 97 с.
Чэшская літаратура другой паловы ХХ стагоддзя. Вучэбна-метадычны дапаможнік. Мінск, БДУ, 2012. 103 с.
Гісторыя славянскай літаратурнай крытыкі. Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 04 “славянская філалогія”. Мінск, 2013. 39 с. (у суавўтарстве).
Гісторыя славянскіх літаратур. Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 04 “славянская філалогія”. Мінск, 2013. 52 с. (у суаўтарстве).
Культура краіны вывучаемай мовы (балгарская, польская, сербская, славацкая, украінская, чэшская). Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 04 “славянская філалогія”. Мінск, 2013. 64 с. (у суаўтарстве).
Кундэра М. Фальшывы аўтастоп. Апавяданне (прадмова і пераклад) // Культура , 1994, № 12.  С.5-11.
Кундэра М. Несмяротнасць. Урывак з рамана (прадмова і пераклад) // Культура, 1994, № 12.  С.11-12.
Художественное своеобразие романов Милана Кундеры "Шутка" и "Невыносимая легкость бытия"// Материалы международной научно-практической конференции"Пісьменнік-мова-стыль" (БГУ, сент.1996).– Мн.: Ротапринт БГУ, 1996. С.33-35.
Семантическая проблематика в романах Милана Кундеры //Материалы научной конференции молодых ученых филологического факультета БГУ, посвященной 75-летию БГУ (БГУ, март 1996).–Мн.:Издат. центр БГУ, 1997.С.17-19.
Шляхі-дарогі Мілана Кундэры //Полымя, 1997, №4. С.203-210.
Матыў як элемент паэтыкі раманаў Мілана Кундэры "Жарт" і "Невыносная легкасць быцця"//Веснік БДУ. Серыя 4, 1997, №2. С.14-16.
Вацлаў Гавэл. Пра яго //Крыніца, 1997, №1. С.3-14.
Карэл Чапэк. Пра яго //Крыніца, 1997, №9-10. С.67-78.
Багуміл Грабал. Пра яго //Крыніца, 1998, №1. С.54 –59.
Музыка ў раманах Мілана Кундэры // Веснік БДУ. Серыя 4, 1998, № 1. С.16-18.
Грабал Б. Вузельчыкі на памяць (пераклад з чэшскай А.Вострыкавай) //Крыніца, 1998, №1. С.60-65.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук "Поэтика романов Милана Кундеры".–Минск, 1998.20 с.
Філасофія ў раманах Мілана Кундэры //Весці НАН Беларусі.Серыя гуманітарных навук, 1999, №1. С.108-112.
Жыццевае крэда–раманіст //Крыніца,1998, №10. С.51-64.
Жыццяпіс Мілана Кундэры //Крыніца,1998, №10. С.51-55.
Смех в романе Милана Кундеры // Материалы международной научной конференции молодых ученых "Актуальные проблемы исследования языка и речи"(3-5 ноября 1998 г.) в трех частях. Часть вторая.–Минск, 1998.С.155-159.
Национальная и мировая история в творчестве Милана Кундеры//Матэрыялы IIIМіжнароднай навуковай канферэнцыі "Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай" (Мінск, 18-20 лістапада 1997 г.) у дзвюх частках. Ч.1. Мінск, БДУ, 1999. С.39–41.
М. Кундэра. Няхай старыя мертвыя  саступяць месца маладым мертвым (пераклад з чэшскай А.Вострыкавай) // Крыніца, 1998, №10.С.51-64.
М.Кундэра. Непрызнаная спадчына Сервантэса (пераклад з чэшскай А.Вострыкавай) // Крыніца, 1998, №10. С.85-91.
Чешский поэтизм–традиции и новаторство// Материалы научной конференции молодых учёных "Современная филология: сегодня и завтра" (Минск, 30 апреля 1999 г.). Минск, 1999.  С.30-33.
Краль Я. //Беларуская энцыклапедыя. Т. 8.  – Мінск, 1999.  С.446.
Мадэрнізм //Беларуская энцыклапедыя. Т.9. – Мінск, 1999.  С.498.
Маха К.Г.// Беларуская энцыклапедыя. Т.10. – Мінск, 2000.  С.222.
МахарЙ.С.// Беларуская энцыклапедыя. Т.10. –Мінск, 2000. С.223.
Мінач Ул.// Беларуская энцыклапедыя. Т.10.–Мінск, 2000. С.379.
Мігалік В.// Беларуская энцыклапедыя. Т.10. –Мінск, 2000. С.329.
Маруш'як С.// Беларуская энцыклапедыя. Т.10.– Мінск, 2000. С.142.
Жанр рамането в чешской литературе // Матэрыялы IVМіжнароднай канферэнцыі "Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай" (Мінск, 12-14 кастрычніка 1999г.) у дзвюх частках.– Мінск, 2000. Ч. 2. С.41-44.
Ян Тужински. Шелест. Рассказ. – перевод со словацкого Е.Востриковой // Всемирная литература, 2000.  №8. С.45-58.
Павол Яник. "Кто играет нашими судьбами в шахматы судьбы?…" Стихи.– перевод со словацкого Е.Востриковой//Всемирная литература, 2000.№8. С.96-100.
Пераклады біяграфічных дакументаў Ларысы Геніюш з чэшскай мовы // Ларыса Геніюш. Выбраныя творы, Мінск, “Беларускі кнігазбор”, 2000. С.578-579, 580-581.
Мукаржоўскі Я. // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2000. Т.11. С. 20-21.
Новамескі Л. // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2000. Т.11. С.360.
Неарэалізм // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2000. Т.11. С.260.
Неарамантызм // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2000. Т.11. С.258.
Новы раман (неараман) // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2000. Т.11. С.373.
Немцава Б. // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2000. Т.11. С.284.
Неруда Я. // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2000. Т.11. С.294.
Нейман С.К. // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2000. Т.11. С.272-273.
Ольбрахт І. // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2000. Т.11. С.434.
Аўтар і тып нарацыі ў раманах Мілана Кундэры // Веснік БДУ. Серыя 4, 2000. № 2. С. 16-20.
Пуйманава М. // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2001. Т.13. С.119-120.
Концепт «космос» в лирике Яна Неруды // Материалы международной научной конференции молодых ученых. Минск, 2001. Ч.1. С. 130-133.
Концепция романа Милана Кундеры в рамках дискуссии о судьбах романа в ХХ веке // Материалы V Международной научной конференции, посвященной 80-летию БГУ, Минск, 2001. Ч.2. С. 173-179.
Жылкаўскія пераклады з чэшскага паэта Волькера // Зборнік навуковых артыкулаў  “Да 100-годдзя У.Жылкі, У.Дубоўкі, К.Чорнага”. Мінск: БДУ, 2001. С.248-252.
Интимная лирика чешского поэта Ярослава Сейферта //  Матэрыялы дакладаў і паведамленняў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «І прад высокаю красою…” (да 130-годдзя з дня нараджэння маці М.Багдановіча). Мінск, 2001. С. 196-203.
Баллады и романсы Яна Неруды // Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю БДУ “Філалагічныя навукі: маладыя вучоныя ў пошуку”. Мінск, 2001. С. 196-198.
Ян Тужински. Плач Иеремии. Расссказ (перевод со словацкого). Всемирная литература, 2001, № 1. С.105-118.
Павол Яник. «В сад души капает кровь…». Стихи (перевод со словацкого). Всемирная литература, 2001, № 1. С.122-129.
Петр Голка. Любовь как преступление. Расссказ (перевод со словацкого). Всемирная литература, 2001, № 5. С.15-24.
Яна Моравцова. История моей подруги Вендулы. Расссказ (перевод со словацкого). Всемирная литература, 2001, № 7. С.89-91.
Эволюция поэтической системы Ярослава Сейферта // Матэрыялы ІІ Міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю з дня нараджэння праф. Л.М.Шакуна, Мінск, 2002. Т.1. С.50-55.
Чэшскі рамантызм // Роднае слова, 2002. № 5. С. 20-25.
Сейферт Я. //  Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2002. Т.14. С.298-299.
Славацкая літаратура // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2002. Т.14. С.489-490.
Славацкі тэатр // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2002. Т.14. С.492-493.
Славацкі друк, радыё, тэлебачанне // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2002. Т.14. С.489.
Автор и типы повествования в романах Милана Кундеры // Личность и обстоятельства в мировой литературе. Диалог автора—героя—читателя в контексте эпох. Сборник научных трудов. Минск, 2002. С.188-196.
«Пока сердце пылает…». Стихи современных словацких поэтов (перевод со словацкого). Всемирная литература, 2002, № 4. С.82-95.
Пераклады з чэшскіх паэтаў-рамантыкаў (К.Г.Махі, К.Я.Эрбена, Ф.Л.Чалакоўскага). Роднае слова, 2002, № 5. С.24-25.
Переводы из современной словацкой поэзии “Благословенные чертоги” // “Всемирная литература”. Минск, 2003, № 1. С.96-104.
 Пераклад са славацкай апавядання Яна Тужынскага “Плач Іерэміі” // “Славянскі Свет. Крыніца”. Мінск, 2003, № 1. С.47-55.
Пераклады са славацкай паэзіі // “Славянскі Свет. Крыніца”. Мінск, 2003, № 6. С.77-85.
Нацыянальна-гістарычныя адметнасці чэшскага рамантызму // Славянскія літаратуры: Праблемы развіцця. Зборнік артыкулаў. Мн.: РІВШ БДУ, 2003. С.18-28.
Юліус Фучык// Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2003. Т.16. С.509.
Чэшская літаратура // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2003. Т.17. С.343-344.
Карэл Чапэк // Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 2003. Т.17. С.216-217.
Мастацкія пошукі сучаснай чэшскай літаратуры//Материалы VIМеждународной научной конференции “Славянские литературы в мировом контексте” (8-10 октября 2003 г., г. Минск, БГУ).  Мінск, РІВШ БГУ, 2003 г. Ч.2. С.16-20.
Першы чэшскі рамантык // Зборнік “Славянскія літаратуры: Постаці”. Мн.: РІВШ БДУ, 2003. С.37-50.
Вялікі разбуральнік міфаў // Зборнік “Славянскія літаратуры: Постаці (ІІ)”. Мн.: РІВШ БДУ, 2003. С.75-89.
Мастацкае ўвасабленне сацыяльных аспектаў у творчасці чэшскага пісьменніка Івана Клімы // Матэрыялы VМіжнароднай навуковай канферэнцыі “Язык и социум” (6-7 снежня  2002 г., Мінск). Минск: РИВШ БГУ, 2003. С. 97-102.
Пераклады з сучаснай славацкай паэзіі // Літаратура і мастацтва, 2004.6 жніўня. С.11.
Філасофія мовы ў эксперыментальнай прозе Веры Лінгартавай // Материалы VIМеждународной научной конференции “Язык и социум” (3-4 декабря 2004 г., г. Минск, БГУ) в двух частях.Минск, РИВШ, 2004. Ч.2.  С.23-27.
Нацыянальны дыскурс у прозе Багуміла Грабала // Материалы IIIМеждународной научной конференции “Национально-культурный компонент в тексте и языке” (7-9 апреля 2005 г., г. Минск) в трех частях.Минск, 2005. Ч.1.С.207-209.
Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці польскай і чэшскай паэзіі памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў (у сааўтарстве з М.М.Хмяльніцкім) // Паланістыка. Мінск, ВТАА “Права і эканоміка”, 2005. С. 369-386.
Яна Ленчова. Голубая планета. Теория небес. Никогда не говори всегда. Переводы со словацкого // Всемирная литература, 2005, №5. С.58-59.
Варыяцыі на тэму чалавечай ідэнтычнасці ў творчасці чэшскага пісьменніка Аляксандра Клімента// Беларускае літаратуразнаўства. Навукова-метадычны альманах. Выпуск першы. Мінск, ВТАА “Права і эканоміка”, 2005.С.38-45.
Англійская літаратура і чэшскі пісьменнік Ёзаф Шкворацкі // Актуальные проблемы исследования англоязычных литератур. Международный сборник статей. Выпуск 5. Параллели и меридианы. Минск, «РИВШ». 2006. С.83-89.
Шматграннасць паэтычнага свету Яраслава Врхліцкага // Міфалогія-фальклор-літаратура: Праблемы паэтыкі. Зборнік навуковых прац. Выпуск 4. Мінск, “РІВШ”. 2006. С.42-47.
Ешцецкі і старапражскі цыклы ў творчасці чэшскай пісьменніцы Караліны Светлай // “Мова – літаратура -- культура”. Матэрыялы VМіжнароднай навуковай канферэнцыі ( да 80-годдзя прафесара Шакуна), Мінск, 16-17 ліст. 2006 г. Мінск, ВТАА “Права і эканоміка”, 2007. С. 558-561.
Містэрыя асабістага жыцця і пошукі ідэнтычнасці ў творчасці Карала Сідана // Беларускае літаратуразнаўства. Навукова-метадычны зборнік. Выпуск 5. Мінск. Выдавецкі цэнтр БДУ. 2007. С. 182-190.
Ваенная тэматыка ў чэшскай прозе // Вялікая Айчынная вайна ў мастацкай літаратуры. Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Мінск, 27 крас. 2005 г.). Мінск, БДУ. 2007. С. 157-162.
Ваенная праблематыка ў чэшскай літаратуры // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Зборнік навуковых артыкулаў у 3-х т. Мінск. Выдавецкі цэнтр БДУ. 2007. Т.3. С.315-320.
Адметнасці паэзіі чэшскага пісьменніка Віцезслава Галека // Зборнік навуковых артыкулаў з VIIIМіжнароднай навуковай канферэнцыі “Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай”. Мінск, “Выдавецкі цэнтр БДУ”, 2008. С. 285-287.
Рэальныя формы сучаснага жыцця ў творчасці Ёзафа Сватаплука Махара // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік. –вып.6.—Мінск: БДУ, 2008. С.87-92.
Гарадскі фальклор і іранічная паэзія Францішка Гельнера // “Фальклорная спадчына Р.Шырмы і Г.Цітовіча…”. Матэрыялы IVМіжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 115-годдзю з дня нараджэння рыгора Шырмы. Мінск, 2008. С.96-99.
Паміж адзінотай чалавека і незразумелым светам: лёс і творчасць майстра чэшскай псіхалагічнай прозы ХХ стагоддзя Эгана Гостаўскага” // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік. –вып.7.—Мінск: БДУ, 2009. С.113-117.
Летапісец Малай Страны: Асаблівасці прозы Яна Неруды // Роднае слова. 2009. № 5. С.20-22.
Фалькларыстычная дзейнасць чэшскіх будзіцеляў // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст, тыпалогіі, сувязі. Зборнік артыкулаў. Выпуск 6. Мінск, 2009. С.182-185.
Асаблівасці сімвалізму чэшскага паэта Отакара Бржэзіны // Язык и социум. Материалы 8-мой Международной научной конференции (5-6 декабря 2008 г. БГУ). Минск, 2009. Ч. 1. С. 152-155.
Мастацтва рамана Мілана Кундэры: раман як пункт адліку // Роднае слова. 2010 г. №2 . С.30-33.
Мастацтва рамана Мілана Кундэры: раман як інтэлектуальны сінтэз // Роднае слова. 2010 г. №3 . С.34-36.
Праблемы магчымасцей чалавечага пазнання ў творах Міхала Айваза // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік. –вып.8.—Мінск: БДУ, 2010. С.122-126.
Спецыфіка дыскурса ў зборніку Міхала Айваза “Вяртанне старога варана” // Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития”(Минск, 20-21 мая 2010 г.)Материалы ІV Международной научно-методической конференции. Минск, “Издательский центр БГУ”, 2010 . С.177-179.
Адметнасць постмадэрнізму ў чэшскай літаратуры // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. VІІ міжнародная навуковая канферэнцыя (12-14 кастрычніка 2005 г., Мінск). Зборнік навуковых артыкулаў. Том ІІІ. Мінск, РІВШ, 2010. С.206-212.
Адметнасці мастацкага свету рамана “Другі горад” чэшскага пісьменніка Міхала Айваза // Личность—слово—социум. Материалы Х научно-практической конференции (Минск, 29-30 апреля 2010 г.). Минск, “Паркус плюс”, 2010. С.13-17.
Паэтыка паэтызму ў лірыцы Канстанціна Библа // Язык и социум: теоретические и прикладные аспекты исследования. Материалы 9 Международной конференции ( Минск, 3-4 декабря 2010). Минск, РИВШ, 2011. С.48-50.
Максім Багдановіч і чэшская (чэхаславацкая ) культурная прастора // Творчасць Максіма Багдановіча  ў кантэксце сусветнай літаратуры. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча (Мінск, 25-26 лістапада 2011года). Мінск, “Права і эканоміка”. 2011. С.77-81.
Усходнеславянскі складнік чэшскай літаратуры // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Матэрыялы Х Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 90-годдзя БДУ). 6-8 кастрычніка  2011 г. Мінск, “Выдавецкі цэнтр БДУ”, 2011. С.77-85.
Максім Багдановіч і чэшская літаратура // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С. 554-555.
Вольман Франк // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.139.
Жыдліцкі Вацлаў// Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.220.
Кубелік Ян // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.294.
Махал Ян Гануш // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.335.
“После  концерта  Яна Кубелика” // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.426.
Пражскі Казьма // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.427.
Славянскі агляд // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.473.
Хельчыцкі Петр // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.537.
Чэрны Адальф // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.554.
Юнгман Ёзаф // Максім Багдановіч: энцыклапедыя /склад. І.У.Саламевіч, М.В.Трус, рэд.кал.: Г.У.Бялова (гал.рэд.  і інш); пад навук. рэдакцыяй М.В.Труса.—Мінск: беларус.энцыкл. імя П.Броўкі. 2011. –С.577.
Гашак Яраслаў // Энцыклапедыя “Культура Беларусі”. Т.3. Выпуск 4. 2012. С.
Мора і марскія істоты ў творчасці сучаснага чэшскага пісьменніка Міхала Айваза // Актуальні проблеми слов’янськоï філологіï. Серія: лінгвістика і літературознавство. Міжвузівський збірник наукових статей. Выпуск ХХІV. Частина ІІІ. Бердянськ. БДПУ. 2011. – С.321-328.
Героі чэшскай інтэлектуальнай прозы 1970-1980-х гг. ( на прыкладзе твораў М.Кундэры, Л.Вацуліка, П.Кагоўта): спроба параўнальнага аналізу // Компаративні досліджэння слов’янських мов і літератур. Збірник наукових праць. Випуск 17. Киïв: “Освіта Украïни”. 2012. -- С.143-152.
Рускі кантэкст творчасці Вілема Мршціка // Актуальні проблеми слов’янськоï філологіï. Серія: лінгвістика і літературознавство. Міжвузівський збірник наукових статей. Выпуск ХХV. Бердянськ. БДПУ. 2012. – С.190-197.
Поиски смысла жизни и концепция человека в новелле Йозефа Шкворецкого «Легенда Эмёке» // Человек в истории, философии, языке и литературе. Материалы международной междисциплинарной научной конференции, посвященной памяти заслуженного работника высшей школы РФ, доцента, кандидата исторических наук Анатолия Карповича Юрченко. Борисоглебск. 2012. – С.226-232.
Янка Купала ўчэшскай культурнай прасторы// Роднае слова. –2012.-- №6. – С.13-14.
Зорка чэшскай барочнай паэзіі Бедржых Брыдэль // Роднае слова. –2012.-- № 7. – С.23-25.
Якуб Колас у чэшскай культурнай прасторы // Роднае слова. –2012.-- № 10. – С.20-21.
Рэцэнзія: Т.В.Кабржыцкая, М.М.Хмяльніцкі, Э.Ю.Дзюкава. Нарысы суседазанаўства: Україна і Польшча вачамі беларусаў. Мінск: Кнігазбор, 2012; 227 с. // Паланістыка 2012. – Мінск: “Медысонт”, 2013. – С. 393-395.
Рэцэпцыя чэшскага рамана другой паловы ХХ стагоддзя ў беларускай культурнай прасторы // Компаративні досліджэння слов’янських мов і літератур. Збірник наукових праць. Випуск 21. Киïв: “Освіта Украïни”. 2013. -- С.195-205.
Тыпалогія творчасці: Эліза Ажэшка і жанчыны-пісьменніцы ў чэшскай літаратуры ХІХ стагоддзя // Эліза Ажэшка ў эстэтычнай прасторы славянскіх краін. Зборнік артыкулаў.—Мінск: “Кнігазбор”. 2013. – С.139-148.
Філалагічная спадчына Яна Амаса Коменскага // День и вся жизнь. Светлой памяти Виктора Александровича Хорева посвящается… Сборник научных работ под редакцией С.Ф. Мусиенко. –Гродно: ЮрСаПринт. 2013. – С.65-70.
Энцыклапедыя “Максім Багдановіч” як значная з’ява славянскага літаратуразнаўства // Роднае слова. 2013 г.-- №8 . С.24-26.
Міфалагічная плынь у чэшскай прозе першай паловы ХХ стагоддзя // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст.Тыпалогія. Сувязі. Зборнік навуковых артыкулаў. Выпуск 10.—Мінск: РІВШ. 2014.—С.172-176.
Пространственно-временные структуры романа «Семь храмов» чешского писателя Милоша Урбана: булгаковские влияния //Филологические науки. Международный научный журнал.—2015. -- №3.—С.67-73.
Сяргей Пясецкі: усходнеславянскі кантэкст // Літаратура і мастацтва.—2015г. 6 сакавіка.-- №6. –С.14.
Антыфашысцкая тэма ў рамане жахаў “Крэматар” Ладзіслава Фукса // Роднае слова. 2015 г.-- №10 . С.23-26.
“Раман-праўда” Евы Кантуркавай: ідэйна-эстэтычныя адметнасці мастацкага мыслення // Веснік БДУ. Серыя 4. 2015 г. -- № 2. С.6-10.
Рэцэнзія. Украінская літаратура. Хрэстаматыя: вучэб. дапам.: у 5 ч. Ч.3. Паэзія. Драматургія. Проза канца ХІХ-першай трэці ХХ ст. // Веснік БДУ. Серыя 4. 2015 г. -- № 2. С.122-123.
“Катка” Паўла Кагоўта як раман пражскага чорнага гумару // Труды БГТУ. Научный журнал. История, философия, филология. 2015 г. -- № 5 (178). –С.173-177.
)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.