Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Запрудский Игорь Николаевич

Запрудский Игорь Николаевич

Высшее учебное заведение, которое закончил, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, специальность "филолог, преподаватель белорусского и русского языка и литературы".

Отрасли литературоведения, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: специфика литературного процесса в Беларуси в ХІХ столетии, проблемы атрибуции анонимных произведений белорусской литературы этого периода, отдельные аспекты творчества белорусских писателей начала ХХ века,художественные особенности современной белорусской поэзии и прозы.

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Творчасць Адама Кіркора: ад рамантызму да пазітывізму", 2000, научный руководитель - профессор Лойко О.А.

Профиль в Академии Google

Запрудскі І. Энцыклапедыя беларусазнаўства (нарысы Адама Кіркора пра Беларусь у ІІІ т. «Живописной России» за 1882 г.) // Беларуская літаратура: Рэспубл. міжведам. зб. Вып. 20. – Мінск: Універсітэцкае, 1992 – С.112–120.

Запрудскі І. Роля гістарычнага самаўсведамлення ў працэсе фармавання нацыянальнай свядомасці беларусаў (сярэдзіна ХІХ ст.) // Беларусіка-Albaruthenika: Кн. 2. / Рэд. А.Анціпенка і інш. – Мінск: Нац. навук.-асвет. цэнтр імя Ф.Скарыны, 1993. – С.212–219.

Запрудскі І. Вар’яцтват не на час // Наша жыццё. – 1993. – 13 студз. С.2.

Запрудскі І. Загадкавы лёс нашых паселішчаў // Наша жыццё. – 1993. – 3 лют. – С.2–3.

Запрудскі І. Вядомы адным вершам // ЛіМ. – 1993. – 19 сак. – С.16.

Запрудскі І. Халодны свет «Сцюжы»: Чытаючы новую аповесць Васіля Быкава // Настаўніцкая газета. – 1993. – 30 чэрв. – С.4.

Запрудский И. [Рэц. на кнігу] Максім Гарэцкі. Гісторыя беларускае літаратуры. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1992 // Нёман. – 1993. – № 9. – С.167–168.

Запрудскі І. Пытанне уніі ў газеце Кастуся Каліноўскага «Мужыцкая праўда» // Unia brzeska: Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich: Praca zbiorowa / Pod red.: R.Łużnego, F.Ziejki i A.Kępińskiego. – Kraków: Universitas, 1994. – S.519–525.

Запрудский И. [Рэц. на кнігу] Кісялёў Г.В. Ад Чачота да Багушэвіча: Праблемы крыніцазнаўства і атрыбуцыі беларускай літаратуры ХІХ ст. – Мінск: Навука і тэхніка, 1993 // Нёман. – 1994. – № 5. – С.169–170.

Запрудскі І. “Наша песня невясёла…”: Паводле цытат // ЛіМ.– 1994. – 9 вер. – С.6–7.

Запрудский И. [Рэц. на кнігу] Живописная Россия: Литовское и Белорусское Полесье: Репринт. воспроизв. изд. 1882 г. – Мiнск: БелЭн, 1993 // Нёман. – 1994. – № 9. – С.164–166.

Запрудскі І. «Мы самі па сабе народ асобны…» // Беларуская мінуўшчына. – 1995. – № 4. – С.16–17.

Запрудский И. [Рэц. на кнігу] Паўлюк Багрым. – Мінск: Навука і тэхніка, 1994 // Нёман. – 1995. – № 8. – С.251–255.

Запрудскі І. Партрэт Караткевіча ў імпрэсіўнай рамцы // Народная газета. – 1996. – 13–15 студз. – С.7.

Запрудский И. О несостоявшемся дне рождения белорусской прессы // Народная газета. – 1996. – 6 сак. – С.3.

Запрудскі І. Скажыце, хто Вы?!: Літаратуразнаўчыя абразкі // Першацвет. – 1996. – № 2. – С.112–130.

Запрудскі І. У пошуках alter ego: Да 170-годдзя з дня нараджэння Юльяна Ляскоўскага // Першацвет. – 1996. – № 7. – С.88–109.

Запрудскі І. Фактар поспеху // ЛіМ. – 1996. – 13 вер. – С.6.

Запрудскі І. Аналогія абсурду: Сумны роздум пра духоўныя каштоўнасці // Народная газета. – 1997. – 15–17 ліст. – С.10.

Запрудскі І. Больш жартам, чым усур’ёз // ЛіМ. – 1998. – 27 лют. – С.14–15.

Запрудскі І. Прыслухайцеся да класіка // ЛіМ. – 1998. – 13 сак. –С.6–7.

Запрудскі І. Надрукаванае застанецца // ЛіМ. – 1998. – 14 жн. – С.4.

Запрудский И. “Да мiлага пабачэння!”: К жизнеописанию Адама Киркора // Нёман. – 1998. – № 10. – С.171–192.

Запрудскі І. У Міцкевічавым кантэксце // ЛіМ. – 1998. – 25 снеж. – С.14–15.

Запрудскі І. “Лiтоўскiя абразкi” Адама Кiркора ў аспекце тыпалогii мемуарнага жанру // Веснiк БДУ. Серыя ІV. – 1999. – № 2. – С.11–14.

Запрудскі І. Настальгічная навацыя, або Водар іранічнага блазенства: Пра аповесць Васіля Быкава «Ваўчыная яма» // Роднае слова. – 1999. – № 12. – С.3–6.

Запрудскі І. След яго быў першы…: Творчасць Багушэвіча ў ацэнках М.Гарэцкага // ЛіМ. – 2000. – 17 сак. – С.14–15.

Запрудскі І. Прыгоды «Нячысціка», або Колькі слоў пра беларуска-англійскія сувязі ў сярэдзіне ХІХ стагоддзя // Голас Радзімы. – 2000. – 12 крас.– С.6–7.

Запрудский И. [Рэц. на кнігу] Міхась Скобла. Дзярэчынскі дыярыюш: Гістарычны нарыс, артыкулы, эсэ. – Мінск: Беларускі кнігазбор, 1999 // Нёман. – 2000. – № 3. – С.237–240.

[Запрудскі І.] Бызылёнак І. Талент вяртаць з забыцця // Роднае слова. – 2000. – № 4. – С.8–9.

Запрудскі І. Ля вытокаў беларускага лiтаратуразнаўства: Адам Кiркор як гiсторык беларускай лiтаратуры // Роднае слова. – 2000. – № 4. – С.18–19.

Запрудскі І. Адам Кiркор як гiсторык беларускай лiтаратуры // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы ІV Міжнар. навук. канф.: У 2 ч. Ч. 1. – Мінск: БДУ, 2000. – С.73–75.

Запрудскі І. Згадка пра паэта і «самашчырага беларусіна» // ЛіМ. – 2000. – 4 жн. – С.15.

Запрудскі І. Творчасць Адама Кіркора: ад рамантызму да пазітывізму: Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук. – Мінск, 2000. – 20 с.

Запрудскі І. Ля вытокаў нацыянальнай эсэістыкі: Мастацкія асаблівасці нарысаў Адама Кіркора // Полымя. – 2000. – № 10. – С.190–211.

 

Запрудскі І. Евангелле ад Мацея, або Таямніцы творчасці Францішка Багушэвіча // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік. Выпуск першы. – Мінск, 2001. – С. 21–31.

Запрудскі І., Кузьмянок А. Давялося свінні на неба глянуць: Вобраз Каліноўскага на старонках дылогіі У.Крэстоўскага "Крывавы пуф" // Книжный мир. – 2001. – 21 июня (№ 24). – С.3.

Запрудскі І. Шукайце жанчыну, або Штрыхі да партрэта Гелены Маеўскай // ЛіМ. – 2001. – 31 жн. – С.16.

Запрудскі І. "Развагі і думкі" Максіма Гарэцкага і "беларускі фундаменталізм" // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы V Міжнар. навук. канф., прысвеч. 80-годдзю Беларускага дзяржаўнага універсітэта (Мінск, 16–18 кастр. 2001 г.): У 3 ч. Ч.1: Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай. – Мінск: БДУ, 2001. – С.65–69.

Запрудский И. Утраты и обретения Винцеся Коротынского // Нёман. – 2001. – № 10. – С.231–254.

Запрудскі І., Кузьмянок А. Давялося свінні на неба глянуць: Вобраз Каліноўскага на старонках дылогіі У.Крастоўскага "Крывавы пуф" // ЛіМ. – 2001. – 26 кастр. – С.13.

Запрудскі І. Евангелле ад Мацея, або Таямніцы творчасці Багушэвіча // Скарыназнаўства, кнігазнаўства, літаратуразнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнар. кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый" (Мінск, 21–25 мая, 4–6 снеж. 2000 г.) / Рэдкал.: У.Конан (гал. рэд.) і інш. – Мн.: "Беларускі кнігазбор", 2001. – С.182–191.

 

Запрудскі І. Штрыхі да творчай біяграфіі Вінцэся Каратынскага // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік. Выпуск другі. – Мінск, 2002. – С.56–78.

Запрудскі І. Няспраўджаны "дзень нараджэння" афіцыйнага беларускага друку // Голас Радзімы. – 2002. – 27 лют. – С.7.

Запрудскі І. Творчасць Янкі Лучыны і феномен "задоўжанага" рамантызму ў беларускай літаратуры // Янка Лучына ў кантэксце самаідэнтыфікацыі беларускай літаратуры: Матэрыялы рэсп. навук. канф. (Мінск, 25 мая 2001 г.). – Мінск: РІВШ БДУ, 2002. – С.31–36 (0,3 д.а.).

Запрудскі І. Гелена Маеўская – адметная постаць у гісторыі Беларусі ХІХ стагоддзя // Зборнік дакладаў: Матэрыялы дакладаў і паведамленняў Міжнар. навук.-практ. канф. «І прад высокаю красою…» (Мінск, 16 снежня 1999). – Мінск: Літаратурны музей Максіма Багдановіча, 2001. – С. 234–238.

Запрудскі І. Творчасць Янкі Лучыны і феномен "задоўжанага" рамантызму ў Беларусі // Роднае слова. – 2002. – № 6. – С.27–29.

Запрудскі І. Верш "Зайграй, зайграй, хлопча малы…": Заўвагі пра паэтыку, эстэтыку і методыку выкладання // Роднае слова. – 2002. – № 8. – С.53–56.

Запрудскі І. "Заваяваць сабе свабоду…": Адам Кіркор (1818–1886) // Настаўніцкая газета. – 2002. – 7 верасня. – С.2.

Запрудскі І. Лірыка кахання Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча // Роднае слова. – 2002. – № 9. – С. 59–63.

[Запрудскі І.] Бызылёнак І. "Працы…" для літаратараў і гісторыкаў // Настаўніцкая газета. – 2002. – 17 кастр. – С. 4.

Запрудскі І. В. Дунін-Марцінкевіч – Ф. Багушэвіч – Я. Купала: тыпы літаратурнага ўзаемадзеяння і мастацкія традыцыі // Мова – літаратура – культура: Матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., прысвечанай 120-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (Мінск, 27–28 верасня 2002 г.) Рэд. кал.: З.І. Бадзевіч і інш.: У 2 т. Т. 1. – Мінск: БДУ, 2002. С. 141–144.

Запрудскі І. "Чырвоны граф", "самашчыры беларусін" і адзін з першых нашых "нігілістаў" Войслаў Савіч-Заблоцкі (1850 – пасля 1893) // Настаўніцкая газета. – 2003. – 12 красавіка. – С. 7.

Запрудскі І. Фармаванне нацыянальнай свядомасці і праблемы беларускага друку ў сярэдзіне ХІХ ст. // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік. Выпуск чацвёрты. Мінск, 2003. С.54–77.

Праграмы спецсемінараў і спецкурсаў па гісторыі беларускае літаратуры ХІ–ХІХ стагоддзяў / М.В.Хаўстовіч, І.Э.Багдановіч, І.М.Запрудскі і інш. – Мн.: БДУ, 2003. 42 с./6.

 

Запрудскі І.М. Нарысы гісторыі беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя. – Мн.: РІВШ БДУ, 2003. 138 с.

Запрудскі І. Асоба В. Савіча-Заблоцкага і нацыянальнае пытанне ў другой палове ХІХ ст. // Acta albaruthenica: Навукова-тэарэтычны часопіс. 2003. – № 3. – С. 21–23.

Запрудскі І. У гасцях у Караткевіча, або Давайце пісаць успаміны // ЛіМ. – 2003. – 28 ліст. – С.11.

Запрудскі І. "Так казаў бы я…": Асэнсаванне творчасці Максіма Багдановіча (верш "Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы") // Роднае слова. – 2004. – № 3. – С. 14–17.

Запрудскі І. Таямнічы Янус, або Булгарын на Беларусі // Полымя. – 2004. – № 3. – С.216–221.

Запрудскі І. "Мы сами по соби народъ особный – Белоруссы!": Беларускі друк у сярэдзіне ХІХ ст. і дзяржаўная палітыка // Роднае слова. – 2004. – № 9. – С. 96–99.

Запрудскі І. Ялегі Пранціш Вуль і пытанне атрыбуцыі паэмы "Тарас на Парнасе"// Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік. Выпуск пяты. Мінск, 2004. – С.49–62.

Запрудскі І. Пра некаторыя тэндэнцыі ў беларускай прозе // Маладосць. – 2005. – № 1. – С.140–152.

Запрудскі І. “Што пасееш, будзе цэла...”: Вуль, ці Францішак Элегій Карафа-Корбут (1835 – пасля 1863) // Настаўніцкая газета. – 2005. – 16 красавіка. – С. 7.

Запрудскі І., Некрашэвіч-Кароткая Ж. Шукальнік імя свайго // Літаратура і мастацтва.– 2005. – 29 красавіка. – С. 12.

Запрудскі І. Красавіцкія апагеі ў лёсе Вуля, ці Хто напісаў паэму “Тарас на Парнасе”? // Звязда. – 2005. – 20 мая. – С.5.

Гісторыя беларускай літаратуры (ХУІІІ-ХІХ стст.): Вуч. праграма для вышэйшых навуч. устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 02 Беларуская філалогія / Склад. Хаўстовіч М.В., Запрудскі І.М., Тарасюк Л.К. – Мн.: БДУ, 2005. – 56 с./ 25.

Запрудскі І. Каляпарнаскія жарсці, ці Што такое паноптыкум? // ЛіМ. – 2005. – 1 ліпеня. – С.7.

Запрудскі І. Ялегі Пранціш Вуль і пытанне атрыбуцыі паэмы "Тарас на Парнасе"// Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік. Выпуск шосты. Мінск, 2005. – С.60–71.

Запрудскі І.М. Адэля з Устроні // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 1. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2005. – С. 42.

Запрудскі І.М. Арлоўскі Восіп Данілавіч // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 1. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2005. – С. 85.

Запрудскі І.М. Ельскі Аляксандр Карлавіч // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 1. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2005. – С. 465–466.

Запрудскі І. Выкананы запавет, або Па слядах тутэйшых д'артаньянаў (“Успаміны Сапліцы” Генрыка Жавускага) // Маладосць. – 2006. – № 1. – С.138–142.

Запрудскі І. Выкідыш, ці Культурная экстрадыцыя пластылінавай паэзіі // Маладосць. – 2006. – № 5. – С.133–137.

Запрудскі І.М. Лучына Янка // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 2. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2006. – С. 56.

Запрудскі І.М. Макаранізмы // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 2. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2006. – С. 87.

Запрудскі І. Пра Любу // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік. Выпуск сёмы. Мінск, 2006. – С.6–7.

Запрудскі І. “Дрэмле памятка дзён, што ў нябыт уцяклі...” (пра паходжанне геаграфічных назваў Мінскага раёна) // Наша жыццё. – 2006. – 6 верасня. – С.3.

Запрудскі І. Алхімія слова, ці Антынафталін для споду літаратурнага куфра // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 22 верасня. – С.6.

Запрудскі І. «Віленскі альбом» і верш В. Каратынскага «Уставайма, братцы…» ў ацэнках эмігранцкага друку // Вінцэсь Каратынскі ў беларуска-славянскім літаратурным узаемадзеяніі: матэрыялы Рэспубліканскай навук. канф. (Мінск, 29 верасня 2006 г.). – Мінск: Беларус. навука, 2006. – С. 64–71.

Запрудскі І. Стратэгія ўзаемадзеяння аўтар–чытач у творчай спадчыне Вінцэся Каратынскага // Вінцэсь Каратынскі ў беларуска-славянскім літаратурным узаемадзеяніі: матэрыялы Рэспубліканскай навук. канф. (Мінск, 29 верасня 2006 г.). – Мінск: Беларус. навука, 2006.  – С. 113–122.

Запрудскі І. “Дрэмле памятка дзён, што ў нябыт уцяклі...”: Віртуальнае падарожжа па геаграфічных назвах Мінскага раёна // Полымя. – 2007. – № 2. –С. 203–210.

Прадмова // Карский, Е.Ф. Белорусы: В 3 т, кн.1. Очерки словесности белорусского племени / Е.Ф.Карский; предисл. к третьему тому И.Н.Запрудского, И.В.Казаковой, В.Г.Короткого. – Минск: БелЭн, 2007. – С.5–28 (у сааўтарстве).

Запрудскі І. Чытайце Брыля, чытайце Панчанку! // Маладосць. –2007. – № 8. – С.127–130.

Запрудскі І. “Песня сэрца, якое так горача адчувала”: Пошукі адэкватнасці ў творчым лёсе паэткі Адама М-скага // Маладосць. – 2007. – № 10. – С. 131–134.

Запрудскі І. Прага актуалізацыі (Да 125-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа) // Маладосць. – 2007. – № 11. – С. 135–136.

Запрудскі І. Сапраўды (развагі пра крытыку) // Маладосць. – 2007. – № 12. – С. 101–105.

Запрудскі І. Партрэт асветніцы, народжаны на мяжы тысячагоддзяў // Літаратура і мастацтва. – 2008. – 11 студзеня. – С. 6.

Запрудскі І. Беларускі сіндром і асоба Кастуся Каліноўскага // Полымя. – 2008. – № 2. – С. 129–135.

Запрудскі І. Сапраўды-2 // Маладосць. – 2008. – № 3. – С. 92–97.

Запрудскі І. Сапраўды-3 // Літаратура і мастацтва. – 2008. –4 красавіка. – С. 7.

Запрудскі І. Бадай: Парадоксы местачковасці ў сучаснай рускай літаратуры на Беларусі // Літаратурная Беларусь.– 2008. – 30 мая. – С. 11.

Запрудскі І. Гравітацыя кола // Літаратура і мастацтва. – 2008. – 20 чэрвеня. – С. 6–7.

Запрудскі І. Стратэгія ўзаемадзеяння аўтар–чытач у творчай спадчыне Вінцэся Каратынскага // Роднае слова. – 2008. – № 6. – С.36-39.

Праграмы спецсемінараў і спецкурсаў па гісторыі беларускай літаратуры ХІ–ХІХ стагоддзяў / І.Э.Багдановіч, І.А.Бурдзялёва, І.М.Запрудскі і інш. – Мн.: БДУ, 2008. – 60 с. (у сааўтарстве).

Запрудскі І. Сіндром нацыянальнага імунадэфіцыту, або Чарговы nihil-выпад у каліноўсказнаўстве // Дзеяслоў. – 2008. – № 6 (37). – С. 317–320.

Запрудскі І. З архіва народнай памяці (Да праблемы выяўлення і атрыбуцыі фалькларызаваных літаратурных тэкстаў) // Acta Albaruthenika: Polsko-bialoruskie zwiazki literackie, jezykowe i historyczno-kulturalne. 2008. 8. Warszawa, 2008. – S. 182–194.

Запрудскі І. Бадай-2 // Маладосць. – 2009. – № 4. – С. 121–126.

Запрудскі І. Горад і сейбіты ветру, ці У цянотах магічнага рэалізму // Дзеяслоў. – 2009. – № 3 (40). – С. 296–308.

Запрудскі І. Феномен Багушэвіча // Літаратура і мастацтва. – 2009. – 4 верасня. – С. 13.

“Міні-раман”, або Выжыванне жанраў у натуральным літаратурным асяроддзі // Літаратура і мастацтва. – 2010. – 15 студзеня. – С. 13 (разам з І.Шаўляковай, Л.Алейнік, М.Шамякінай).

Запрудскі І. Боскасць, босасць і Паэзія // Літаратура і мастацтва. – 2010. – 28 мая. – С. 6.

Запрудскі І. “Я вельмі ганаруся…”, альбо “Не ведаю, як палюбіць”: шаснаццацігадовыя пра беларускую мову і літаратуру // Маладосць. – 2010. –№ 7. – С. 111–122.

Запрудскі І. Самы слынны з пакалення беларускіх нігілістаў (Штрыхі да метафізікі Францішка Багушэвіча) // Маладосць. – 2010. – № 10. – С. 125–128.

Запрудскі І. Прыдуманая наўмыснасць, альбо Нешта пра “ні пра што” // Маладосць. – 2010. – № 11. – С. 130–134.

Запрудскі І.М. Беларуская літаратура: Літаратура 19 стагоддзя // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т. 1. / рэдкал.: Т.У.Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П.У.Броўкі, 2010. — С. 561–565.

Запрудскі І. Сшальмаваны Кастусь Каліноўскі: Тэхналогіі астракізму // Acta Albaruthenika: Polsko-bialoruskie zwiazki literackie, jezykowe i historyczno-kulturalne. 2010. 10. Warszawa, 2010. – S. 402–419.

Запрудскі І. Кнігі – людзі – парадоксы // Маладосць. – 2010. –№ 12. –С. 100–104.

Гісторыя беларускай літаратуры (ХІ-ХІХ стагоддзі): Тыпавая вуч. праграма для вышэйшых навуч. устаноў па спецыяльнасцях: 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках); 1-21 05 02 Руская філалогія (па напрамках); 1-21 05 04 Славянская філалогія; 1-21 05 06 Рамана-германская / Склад. Багдановіч І.Э., Бурдзялёва І.А., Запрудскі І.М. і інш. – Мн.: БДУ, 2011. – 66 с.

Запрудскі І. Актуальнасць класікі: ад альфы да... сігмы (Пра першую кнігу анталогіі “Беларуская літаратурная спадчына” // Літаратура і мастацтва. –2011. – 21 кастрычніка. – С. 21.

Запрудскі І. “Я выпраменьваю святло”, ці Паэтычны альманах “Альтанка” // Маладосць. – 2012. – № 1. – С. 110–114.

Запрудскі І. “Міг нетутэйшае лагоды”: паэтычныя “сны-неспадзевы” Міхася Стральцова // Маладосць. – 2012. – № 2. – С. 83–90.

Запрудскі І. Без дэкларацый і афектацый: колькі слоў пра падборку вершаў Дар’і Дарошкі // Літаратура і мастацтва. – 2012. – 21 верасня. – С. 7.

Запрудскі І. Мысляр-натурфілолаг. Нататкі аб прозе Міколы Купрэева // Маладосць. – 2012. – № 12. – С. 63–68.

Запрудскі І. Зшальмаваны Кастусь Каліноўскі (тэхналогіі астракізму) // Паўстанне 1863 г. на Беларусі і Кастусь Каліноўскі : матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (Менск, 23 сакавіка 2013 г.) пад рэд. А. Тараса. – Рыга, 2013. – С. 180–202.

Запрудскі І.М. Уладзіслаў Сыракомля і Павел Шпілеўскі — славутыя ўраджэнцы Міншчыны (да 190-годдзя з нараджэння выдатных дзеячаў беларускай культуры) / І. М. Запрудскі. — Мінск: БДУ, 2013. — 30 с.

Запрудскі І. Паспрачаемся з аўтарам? // Літаратура і мастацтва. – 2013. – 11 кастрычніка. – С. 2.

Запрудскі І.М. Асоба і чыннасць Францыска Скарыны ў ацэнках Адама Кіркора // Віленскія выданні Францыска Скарыны ў кантэксце эпохі Адраджэння: Да 490-годдзя кнігадрукавання ў Вялікім Княстве Літоўскім: Мат-лы ІV Скарынаўскіх чытанняў (Мінск, 27 красавіка 2012 г.) / пад рэд І.Э.Багдановіч. – Мінск: Кнігазбор, 2014. – С. 91–97.

Запрудскі І. «Раз яшчэ зайграю…» // Літаратура і мастацтва. — 2015. 20 сакавіка. — С. 6.

Запрудскі І. Рахунак крытыка і тэатрала // Літаратура і мастацтва. — 2015. — 29 мая. — С. 6.

)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.