Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Дюкова Элла Юрьевна

Дюкова Элла Юрьевна

Высшее учебное заведение, которое закончила, специальность: Белорусский государственный университет; историк, преподаватель истории.

Отрасль литературоведения, в которой работает и может выступать в качестве эксперта: паломническая литература восточных славян, восточнославянские межлитературные взаимосвязи; украинская литература и культура.

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: «Эволюция хождений в восточнославянских литературах XII-XVIII вв.»; 2010, профессор Черота Иван Алексеевич. 

Профиль в Академии Google

Дюкова, Э. «Хождения» и их трансформации в восточнославянских литературах / Э. Дюкова // Міфалогія–Фальклор–Літаратура: праблемы паэтыкі: зборнік навуковых прац / пад агульн. рэд. Рагойшы В.П. – Вып. 3. – Мінск: РІВШ, 2004. – С. 20–28.

Дюкова Э.Ю. Лічность і соціум в пьесе А. Петрашкевіча «Рыцарь Свободы» / Э.Ю. Дюкова // Язык і соціум: матеріалы VII Междунар. научн. конф. Минск, 1‑2 декабря 2006 г.: в 2-х ч. – Ч. 1. ‑ Мінск: РІВШ, 2007. – С. 233 – 236.

Дзюкава, Э.Ю. Акадэмік Міхайла Возняк як даследчык твора «Хаджэнне Данііла Паломніка» / Э. Ю. Дзюкава // Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы міжнар. навук. канф., Гомель, 19-20 верасня 2007 г.: у 2 ч. / рэдкал.: Штэйнер І.Ф. [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007. – Ч. 2. – С. 38–42.

Дюкова Э.Ю. Концепция героя в историко-биографической драме о Великой Отечественной войне / Э. Ю. Дюкова // Вялікая айчынная вайна ў мастацкай літаратуры: матэрыялы рэсп. навук. канф., Мінск, 27 красавіка 2005 г. / рэдкал. : Роўда І.С. [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2007. – С. 172‑178.

Дзюкава, Э. Ю., Кабржыцкая, Т. В. Скандынаўскія сагі. Тэма паломніцтва і наша гісторыя / Э. Ю. Дзюкава, Т. В. Кабржыцкая // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы Міжнар. навук.-практыч. канф., Мінск, 22-23 крас. 2008 г.: у 2 ч.– Мінск, 2008. – Ч. 1. – С. 105-111.

Дзюкава, Э. Ю. Хаджэнне ігумена Данілы і фальклор / Э. Ю. Дзюкава // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зборнік артыкулаў / пад рэд. Кавалёвай Р. М., Прыемка В. В. – Вып. 5. – Мінск: Бестпрынт, 2008. – С. 183-187.

Дзюкава, Э. Ю.«Апалогія» Мялеція Сматрыцкага (1628) як паломніцкі тэкст: ідэйна-мастацкія асаблівасці твора / Э. Ю. Дзюкава // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2009. – № 3. – С. 11‑15.

Дзюкава, Э. Ю., Кабржыцкая, Т. В. Андрэй як герой легендарна-апакрыфічны і фальклорны / Э. Ю. Дзюкава, Т. В. Кабржыцкая // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зборнік артыкулаў / пад рэд. Прыемка В.В., Марозавай Т.А. – Вып. 6. – Мн., 2009. – С. 142‑147.

Дзюкава, Э. Ю., Кабржыцкая, Т. В., Рагойша, У. В. Дзе ж наша месца на старажытнай карце Еўропы? / Э. Ю. Дзюкава, Т. В. Кабржыцкая, У. В. Рагойша // Полымя. – 2009. – № 8. – С.180‑186.

Дзюкава, Э. Ю. Ідэя роднай зямлі і тэма паломніцтва ва ўкраінскай і беларускай літаратурах ранняга сярэднявечча / Э. Ю. Дзюкава // Український вимір: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Українсько-білоруські культурні зв’язки: історія і сучасність», Чернігів, 23–24 травня 2008 г. / ред. кол.: Бойко О.Д. [та інші]. – Вип. 2 (7). – Чернігів, 2009. – С. 66–69.

Дзюкава, Э. Ю. Модус фалькларызму як структурны фактар жанру хаджэнняў / Э. Ю. Дзюкава // Известия Гом. гос. ун-та им. Ф. Скорины. – 2009.– № 3 (54). – Ч. 2. – С. 13-21.

Дзюкава, Э., Кабржыцкая, Т., Рагойша, У. Даўні і сучасны погляды на гісторыю старажытных русаў / Э. Дзюкава, Т. Кабржыцкая, У. Рагойша // Роднае слова. – 2010. – № 1. – С. 95-100.

Дзюкава, Э. Ю. Паломніцкая літаратура ў кантэксце беларуска-ўкраінскай культурнай супольнасці / Э. Ю. Дзюкава // Роднае слова. – 2010. –№ 5. – С. 22–27.

Дзюкава, Э. Роля фальклорнага кампанента ў стылістыцы беларускага хаджэння пераходнага перыяду // Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зборнік артыкулаў / пад рэд. Кавалёвай Р. М., Прыемка В. В. – Вып. 7. – Мінск: РІВШ, 2010. – С. 164 – 171.

Дюкова, Э. Беларусь в украинской мемуаристике конца XVII – начала ХVIII вв. / Э. Дюкова // Известия Гом. гос. ун-та им. Ф. Скорины. – 2008. – № 6 (51). – Ч. 1. – С. 75‑78.

Дюкова, Э. Ю. «Перегринация…» Даниила архимандрита Корсуньского с Белой Руси / Э. Ю. Дюкова // Матэрыялы рэсп. навук.-тэарэтыч. канф., Мінск, 19-20 мая 2008 г. – Мінск, 2008. – С. 5-10.

Дюкова, Э. Ю. Два малоизвестных белорусских (?) паломнических текста XV-XVII веков / Э. Ю. Дюкова // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: Міжнар. навук. чытанні, прысвеч. памяці Івана Навуменкі, Гомель, 2–3 кастр. 2008 г.: зб. навук. арт.: у 2 ч. – Гомель: ЦДІР. – 2009. – Ч. 1. – С. 75‑79.

Дюкова, Э. Ю. Беларусь и Польша как компоненты паломнического текста Украины конца ХVІІ столетия: корреляция сакральной темы, трансформация образа автора / Э. Ю. Дюкова // Шлях да ўзаемнасці: матэрыялы ХV Міжнар. навук. канф. – Гродна, 2009. – С. 306-310.

Дюкова, Э. Ю.«Перегринация…» Н.К. Радзивилла Сиротки: современная рецепция / Э. Ю. Дюкова // Выяўленча-мастацкія, арганізацыйныя і ідэалагічныя праблемы сучаснай беларускай літаратуры ў яе сувязях з грамадскімі практыкамі: матэрыялы рэсп. навук.-тэарэтыч. канф., Мінск, 19‑20 мая 2009 г. – Мінск, 2009. – С. 207‑213.

Дюкова, Э. «Хождение игумена Даниила» и его взаимодействие с жанрами литературы средневековья, бытовавшими на восточнославянских землях / Э. Дюкова // Міфалогія – Фальклор – Літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац / пад агульн рэд. В.П. Рагойшы. – Вып. 7. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2009. – С. 19‑32.

Дюкова, Э. Ю. «Хождение Игумена Даниила» и художественно-типологические особенности европейских произведений о паломничестве (синхронный срез) / Э. Ю. Дюкова // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. – Серыя 3. – 2009. – № 3 (88). – С. 31 – 35.

Дюкова, Э. Ю. Вновь найденный список «Путника» или «Путешествия в Святую Землю инока Серапиона» и концепция общевосточнославянского подхода к изучению жанра хождений / Э. Ю. Дюкова // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы IX Міжнар. навук. канф.: у 2 ч. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2010. – Ч. 2. – С. 78–85.

Дюкова, Е. Паломницький жанр на перехресті культурних традицій ентральної і Західної Європи ХVІ –ХVІІ ст.: «Апологія» Мелетія Смотрицького, «Перегринація» Миколая Криштофа Радзивіла, анонімне «Слово про якогось там старця» / Е. Дюкова // Слово і Час: науково-теоретичний журнал: Національна академія наук України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – 2010. – № 5. – С. 59–71.

Дюкова, Э. «Хождение» Игнатия Смолянина: Историко-литературная типология паломнического текста / Э. Дюкова // Беларуская думка. – 2010. – № 7. – С. 117 – 120.

Dziukava, Ela; Kabrzyckaja, Tacciana; Rahojsza, Usiewalad.  Індаеўрапейскі корань беларусаў, палякаў, украінцаў і пачаткі хрысціянізацыі старажытнай Русі// Acta Albaruthenica:Literatura,język i kultura:tradycje i nowatorstwo / Redakcja naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz.–Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawckiego, 2009.–S. 349-361.

Дзюкава, Э. Ю. Паломніцкая літаратура ў кантэксце беларуска-ўкраінскай культурнай супольнасці / Э. Ю. Дзюкава // Роднае слова. – 2010. – № 5. С. 22‑26.

Дзюкава Э.Ю. Гісторыясофская рэфлексія, выкліканая беларускай казкай «Кот Максім» / Э.Ю. Дзюкава, Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Вып.8. – Мн., 2011. – С. 217‑‑221.

Дюкова Э.Ю. Мотивы чешского и словацкого Возрождения в произведениях Тараса Шевченко («І мертвим, і живим…», «Єретик») / Э.Ю. Дюкова // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы XМіжнар. навук. канф., Мінск, 6‑8 кастрычніка 2011 г. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. – С. 390‑394.

Дзюкава Э.Ю. З кагорты апосталаў славяназнаўства і фалькларыстыкі: Варфаламей Копітар, Вук Караджыч / Э.Ю. Дзюкава, Т. В. Кабржыцкая // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Вып. 9. – Мн., 2012. – С. 16‑22.

Дзюкава Э.Ю. Андрэй Рымша як прадстаўнік буларуска-ўкраінскай літаратурнай супольнасці / Э.Ю. Дзюкава // Новае слова ў беларусістыцы. Літаратуразнаўства і фалькларыстыка: МатэрыялыVМіжнар. кангрэса беларусістаў. – Мн., 2012. – 224‑230.

Дзюкава Э.Ю. Еўрапейскі культуралагічны кантэкст псеўданіма Янкі Купалы / Э.Ю. Дзюкава, М.М. Хмяльніцкі // Янка Купала: дыялог з XXI стагоддзем: Х Міжнар. Купалаўскія чытанні, прысвечаныя 130-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы // матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 20‑21 чэрвеня 2012 г. – Мн., 2013. – С. 111‑ 118.

Монографии:

Кабржыцкая Т.В., Хмяльніцкі М.М., Дзюкава Э.Ю. Фальклор і літаратура: феномен беларуска-польска-ўкраінскага культурнага сумежжа / Э.Ю. Дюкова, Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі. – Мн.: «Кнігазбор». ‑ 2011. – 184 с.

Кабржыцкая Т.В., Хмяльніцкі М.М., Дзюкава Э.Ю. Нарысы суседазнаўства: Україна, Польшча ў прасторы і часе вачыма беларусаў/ Э.Ю. Дюкова, Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі– Мн. .: «Кнігазбор»., ‑ 2012. – 220 с.

Кабржыцкая Т.В., Хмяльніцкі М.М., Дзюкава Э.Ю.Гісторыя ўкраінскай літаратуры. Украінска-беларуска-польскія літаратурныя дыялогі/ Э.Ю. Дюкова, Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі. – Ч. 1. ‑ Мн.: БДУ, ‑ 2012. – 231 с.

)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.