Сидорская, Ирина Владимировна. Институт паблик рилейшнз в развитии социодинамических процессов в Республике Беларусь / И. В. Сидорская ; БГУ. - Минск : БГУ, 2017. - 199 с. 

Абгрунтавана важная роля сістэмы грамадскіх сувязяў у паскарэнні пазітыўных сацыядынамічных працэсаў у Беларусі.

Размеркаванне: кхн-1, счз-1, знр-1, фж-80

  Карасёва, Светлана Геннадьевна.Знания о религии в школах Беларуси. Состояние и перспективы : С. Г. Карасёва, Е. В. Шкурова. - Минск : Изд. центр БГУ, 2015. - 163 с.

Манаграфія змяшчае комплексны аналіз перадумоў і магчымых перспектыў ўключэння ведаў аб рэлігіі ў вучэбныя праграмы ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі Рэспублікі Беларусь. Аб'ектамі аналізу выступаюць рэлігійная сітуацыя ў краіне, стан прававой базы ўзаемадзеяння дзяржаўных і рэлігійных інстытутаў у сферы школьнай адукацыі, канцэпцыя і практыка гэтага ўзаемадзеяння. Характарыстыка сітуацыі суправаджаецца дадзенымі сацыялагічнага даследавання адносіны старшакласнікаў, бацькоў школьнікаў, а таксама педагогаў школ г.  Мінска да магчымага ўключэння ведаў аб рэлігіі ў школьныя праграмы.

Манаграфія прызначана для спецыялістаў у галіне рэлігіязнаўства, сацыялогіі, псіхалогіі, педагогікі, іншых сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, для кіраўнікоў і работнікаў сістэмы адукацыі, прадстаўнічы рэлігійных арганізацый і ўсіх якія цікавяцца пытаннямі адукацыйнага ўзаемадзеяння рэлігійных і свецкіх інстытутаў.

Размеркаванне: кхн-1 

  Решетников, Сергей Васильевич.Процесс принятия политических решений : учеб. пособие для студ. и магистрантов учреждений высш. образования по спец. "Политология (по напр.)" / С. В. Решетников, Л. Е. Криштапович, Т. С. Тютюнова. - Минск : РИВШ, 2015. - 229 с.

У манаграфіі, падрыхтаванай супрацоўнікамі Цэнтра сацыялагічных і палітычных даследаванняў БДУ, аналізуюцца базавыя каштоўнасці насельніцтва дзяржаў-удзельніц праекта Еўрапейскага Саюза "Усходняе партнёрства": Азербайджана, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы, Украіны; шэрагу краін, якія стаялі ля вытокаў стварэння Еўрапейскага Саюза, а таксама Расійскай Рашэтнікаў, Сяргей Васільевіч.Працэс прыняцця палітычных рашэнняў: вучэб. дапаможнік для студ. і магістрантаў вышэйшых устаноў. адукацыі па спец. "Паліталогія (па напр.)" / С. В. Рашэтнікаў, Л. Я. Крыштаповіч, Т. С. Цюцюнова. - Мінск: РІВШ, 2015. - 229 с.

У манаграфіі, падрыхтаванай супрацоўнікамі Цэнтра сацыялагічных і палітычных даследаванняў БДУ, аналізуюцца базавыя каштоўнасці насельніцтва дзяржаў-удзельніц праекта Еўрапейскага Саюза "Усходняе партнёрства": Азербайджана, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы, Украіны; шэрагу краін, якія стаялі ля вытокаў стварэння Еўрапейскага Саюза, а таксама Расійскай Федэрацыі.

Размеркаванне:кхн-1, юф-21Федзерацыі.

Размеркаванне:кхн-1, юф-21

  Ценностный мир современного человека : Беларусь в проекте "Исследование европейских ценностей" / [Д. Г. Ротман и др.] ; под ред.: Д. М. Булынко, А. Н. Данилова, Д. Г. Ротмана. - Минск  БГУ, 2009. - 232 с.

У манаграфіі, падрыхтаванай супрацоўнікамі Цэнтра сацыялагічных і палітычных даследаванняў БДУ, аналізуюцца базавыя каштоўнасці насельніцтва дзяржаў-удзельніц праекта Еўрапейскага Саюза "Усходняе партнёрства": Азербайджана, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы, Украіны; шэрагу краін, якія стаялі ля вытокаў стварэння Еўрапейскага Саюза, а таксама Расійскай Федэрацыі.

Размеркаванне: кхн-1, ЗНР-2, фж-10, юф-1

  Современное белорусское общество: социологическое прочтение : БГУ в Гос. программе научных исследований "Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества" на 2016–2020 гг. / [авт.: А. Н. Данилов и др. ; под общ. ред. А. Н. Данилова, Д. Г. Ротмана] ; БГУ . - Минск : БГУ, 2018. - 111 с.

Манаграфія падрыхтавана ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў " эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» на 2016-2020 гг., падпраграма 3 «сацыялогія і філасофія». Уключаныя матэрыялы першага этапу выканання праграмы навуковымі калектывамі, якія працуюць у Беларускім дзяржаўным універсітэце.Выданне ўлічвае сучасныя тэндэнцыі даследчай практыкі, неабходнасць распрацоўкі канкрэтных рэкамендацый органам дзяржаўнага кіравання ў мэтах апярэджання або мінімізацыі магчымых выдаткаў пры правядзенні сацыяльна арыентаванай палітыкі развіцця беларускай дзяржавы.

Размеркаванне:кхн-1, знр-1, фж-11

  Король, Андрей Дмитриевич.Основы эвристического обучения : учеб. пособие для слушателей системы доп. образования взрослых по пед. спец. / А. Д. Король, И. Ф. Китурко ; БГУ, Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы. - Минск : БГУ, 2018. - 207 с

Прадстаўлены вопыт выкарыстання эўрыстычнага навучання ў адукацыйным працэсе. Асветлены пытанні праектавання і рэалізацыі мэтаў, зместу, крытэрыяў ацэньвання, формаў і метадаў навучання ў навучальным працэсе ВНУ. Прыведзены рэкамендацыі па распрацоўцы адкрытых заданняў, заняткаў эўрыстычнага тыпу, разгледжаны асаблівасці выкарыстання дыстанцыйных адукацыйных тэхналогій. Асаблівая ўвага нададзена практычным аспектам арганізацыі камунікацыі студэнтаў (Інтэрнэт-заняткі, дыстанцыйныя алімпіяды, канферэнцыі, праекты, творчыя конкурсы).

Прызначана для слухачоў сістэмы дадатковай адукацыі дарослых па педагагічных спецыяльнасцях.

Размеркаванне:

кхн-1, счз-1, фмо-5, хф-5, юф-3, рф-5, флф-5, фж-5, фдо-2, абу-6, гф-2, иф-1

  Государственная политика и управление : учебник [для студ. пед. вузов, обуч. по направлению 540400 (050400) Социально-экономическое образование (профиль "Политология")] : в 2 ч. Ч. 2. Уровни, технологии, зарубежный опыт государственной политики и управления / [авт. кол.: Л. В. Сморгунов и др.] ; под ред. Л. В. Сморгунова ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. - Москва : РОССПЭН, 2007. - 496 с.

Навучальны курс "дзяржаўная палітыка і кіраванне" прызначаны для рэалізацыі на першай ступені вышэйшай адукацыі ў рамках інтэграванага модуля "паліталогія" цыкла сацыяльна-гуманітарных дысцыплін. Вывучэнне дадзенага курса дазволіць будучаму спецыялісту авалодаць ведамі па асноўных тэарэтыка-метадалагічных праблемах сучаснай палітычнай навукі, іх канцэптуальнаму асэнсаванню ў дачыненні да дзяржаўнага кіравання, асвоіць тэхналогіі практычнай кіраўніцкай дзейнасці.

Адрасаваны студэнтам і выкладчыкам ВНУ. Можа быць выкарыстаны студэнтамі, якія вывучаюць паліталогію, Дзяржаўнае кіраванне, эканоміку,сацыялогію, права.

Размеркаванне:кхн-1, юф-3, фмо-1

  Савицкая, Лилия Алексеевна. Адаптация государственных органов управления к белорусской медиасфере в конце XX – начале XXI века (развитие связей с общественностью) / Л. А. Савицкая ; БГУ. - Минск : БГУ, 2015. - 135 с. : ил. ; 21х14 см. - Библиогр.: с. 119–134 .

Разглядаецца эвалюцыя сувязяў з грамадскасцю ў органах дзяржаўнага кіравання Рэспублікі Беларусь на мяжы XX і XXI стст.

Інфармацыйная праца ў кантэксце пераходнага перыяду развіцця беларускай дзяржавы даследуецца як адмысловая форма дзяржаўнага кіравання, аналізуецца станаўленне сістэмы сувязяў з грамадскасцю як сацыяльнага інстытута.

Размеркаванне:кхн-1, фж-51

 

Беспанская-Павленко, Екатерина Дмитриевна. Методы психологической помощи детям и подросткам : учебно-метод. комплекс для магистрантов, обуч. по спец. 1-23 81 01 "Психологическое консультирование и психокоррекция" / Е. Д. Беспанская-Павленко ; БГУ. - Минск : БГУ, 2017. - 83 с. 

Прадстаўлена інфармацыя аб асаблівасцях псіхалагічнай дапамогі дзецям розных узроставых катэгорый. Апісаны паказчыкі адхіленняў у развіцці ў дзіцячым, раннім, дашкольным, малодшым школьным і падлеткавым узросце. Дадзена характарыстыка асноўных метадаў і методык псіхадыягнастычнай працы з дзецьмі і падлеткамі.

Вучэбна-метадычны комплекс змяшчае план практычных заняткаў, заданні для кіраванай самастойнай працы, пытанні для падрыхтоўкі да заліку, спіс літаратуры, праграму прадстаўленага курса.

Размеркаванне:кхн-1, фж-3, рф-30

  Коледа, Виктор Антонович.Основы физической культуры : учеб. пособие для студ. уво / В. А. Коледа, В. Н. Дворак ; БГУ. - Минск : БГУ, 2016. - 191 с. ; 21х14 см. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 186–189.

Вучэбны дапаможнік змяшчае тэарэтычныя звесткі па дысцыпліне "Фізічная культура", прадугледжаныя тыпавой вучэбнай праграмай. Разглядаюцца сучасныя падыходы да фізічнага выхавання ва ўстановах вышэйшай адукацыі, пытанні аптымізацыі адукацыйнага працэсу на аснове ўкаранення педагагічных інавацый, актуальныя праблемы фарміравання фізічнай культуры асобы, агульнай фізкультурнай адукацыі і фізічнага ўдасканалення студэнтаў з улікам іх інтарэсаў і патрэбаў.

Размеркаванне:кхн-1, юф-5, знр-2,абу-5, рф-2, флф-2, хф-1, фмо-2, фж-2

  Масловская, Юлия Ивановна.Соревновательный метод в физическом воспитании студенческой молодежи : пособие для студ. учреждений, обеспеч. получение высш. образования / Ю. И. Масловская ; В. А. Овсянкин ; БГУ. - Минск : БГУ, 2017. - 111 с.

Выкладзены асноўныя магчымасці выкарыстання спаборніцкага метаду на занятках па фізічнай культуры ва ўстановах вышэйшай адукацыі. Раскрываюцца сутнасныя асаблівасці і прыкметы спаборніцкага метаду, уяўляецца мадэль прымянення гэтага метаду на занятках па вучэбнай дысцыпліне "Фізічная культура", даюцца рэкамендацыі па яго выкарыстанні ва ўмовах вучэбна-трэніровачных і пазаўрочных заняткаў, пры развіцці фізічных якасцяў і навучанні розных відах спорту.

Прызначана для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі

Размеркаванне:кхн-1, абу-6, хф-1, юф-2, фмо-1, фж-2, рф-1, флф-2

  Чечет, Виктор Викторович. Активные методы обучения в педагогическом образовании : учеб.-метод. пособие для студ. учреждений высш. образования, обуч. по пед. спец. / В. В. Чечет, С. Н. Захарова ; БГУ. - Минск : БГУ, 2015. - 127 с.

У вучэбна-метадычным дапаможніку прадстаўлены навукова-тэарэтычны агляд асноўных этапаў развіцця актыўных метадаў навучання, раскрытыя іх спецыфічныя асаблівасці, ўзаемасувязь з традыцыйным навучаннем. Прапанаваныя метадычныя распрацоўкі і практычныя рэкамендацыі па правядзенні заняткаў з выкарыстаннем актыўных форм і метадаў навучання.

Прызначана для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па педагагічных спецыяльнасцях.

Размеркаванне:кхн-1, фж-10, флф-1

 

У зборніку разгледжаны актуальныя пытанні сацыяльнага жыцця моладзі ва ўмовах новых выклікаў інфармацыйна-камунікацыйнага грамадства, захавання ідэнтычнасці ва ўмовах глабалізацыі; сацыяльныя і інфармацыйныя рызыкі; трансфармацыі каштоўнасных арыентацый у сферы прафесійнага станаўлення і ў сям'і; сацыялізуючая роля візуальнай камунікацыі і інш.

Адрасуецца шырокаму колу чытачоў..

  У зборніку прадстаўлены найважнейшыя праблемы сучаснага этапу развіцця адукацыі: уключанасць беларускага студэнцтва ў Еўрапейскую прастору вышэйшай школы; філасофскія шуканні і. Канта; дадзена сацыялагічная ацэнка кадравай палітыкі ў адукацыі; паказаны гісторыя і станаўленне спецыялістаў новага пакалення адукацыі на розных этапах дзяржаўнага будаўніцтва, Новыя інструменты мадэрнізацыі выкладання гуманітарных і прыродазнаўчых дысцыплін. На дыскусійнай пляцоўцы абмяркоўваецца фундаментальнае пытанне перспектыў адукацыі, яго каштоўнасных асноў і прыярытэтных кірункаў.
  У зборнік, уключаны ВАК Рэспублікі Беларусь у Пералік навуковых выданняў для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў, увайшлі артыкулы, якія раскрываюць пытанні захавання гістарычнай памяці як крыніцы пераемнасці традыцый і дыялогу пакаленняў; паказаны аспекты тэмы ў гістарычных навуках, сацыялогіі, культуралогіі. Акцэнтавана ўвага на найважнейшых гістарычных датах - Вялікай Кастрычніцкай (Расейскай) рэвалюцыі, Вялікай Перамогі і інш.; улічаныя новыя тэндэнцыі ва ўспрыманні моладдзю гістарычных падзей, уплыў кліпавага мыслення як пераконваючай формы масавай камунікацыі, пастаўленае пытанне аб неабходнасці ўмацавання грамадзянскай пазіцыі моладзі, яе духоўна-маральных якасцяў; разгледжаны сучасныя камемарацыйныя практыкі ў сучаснай культурнай прасторы беларускай сталіцы; памінальныя абрады беларусаў як адна з формаў калектыўнай гістарычнай памяці і інш.
  Денисов, Игорь Витальевич. Идеологическая и воспитательная работа в таможенных органах Республики Беларусь : учеб.-метод. материалы для студ. спец. 1-96 01 01 "Таможенное дело" / И. В. Денисов, В. А. Острога, В. М. Острога ; в авт. редакции ; БГУ, Факультет междунар. отношений, Каф. таможенного дела. - Минск : БГУ, 2017. - 55 с.

Разглядаюцца светапоглядныя асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы, асноўныя напрамкі ідэалагічнай і выхаваўчай работы ў мытных органах, пытанні, звязаныя з індывідуальнай выхаваўчай працай і службовымі рытуаламі ў мытных органах Рэспублікі Беларусь.


Рэкамендуецца студэнтам спецыяльнасці «Мытная справа» пры самастойнай падрыхтоўцы да заняткаў, а таксама заліку па курсе «Служба ў мытных органах Рэспублікі Беларусь».


Памеркаваньне: фма-26

  Актуальные проблемы современного белорусского общества (2011-2016). : социологический аспект / [авт.: Д. Г. Ротман и др. ; под общ. ред. Д. Г. Ротмана, А. Н. Данилова, В. В. Правдивца] ;

БГУ. - Минск : БГУ, 2016. - 247 с. : ил. ; 20х14 см. - Библиогр. в конце отд. ст., библиогр. в подстр. примеч. - ISBN 978-985-566-381-3 : 18.78. Общество

Размеркаванне - кхн-1, знр-1, фж-4

  Белорусский государственный университет. Химический факультет, 85 лет / БГУ, Химический факультет; [редкол.: Д. В. Свиридов (отв. ред.) и др.]. - Минск : БГУ, 2016. - 28 с. : ил. ; 29х20 см. - ISBN 978-985-566-334-9 : 0.00.

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт-Універсітэты-Вышэйшыя навучальныя ўстановы


Размеркаванне - кхн-1, хф-5

  Вопросы физического воспитания студентов вузов : сб. науч. ст. Вып. 12 : / БГУ ; [редкол.: В. А. Коледа (отв. ред.) и др.]. - Минск : БГУ, 2016. - 219 с. : ил. ; 20x14 см. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1995-5625 : 7.00. 

Фізічнае выхаванне-педагогіка вышэйшай школы

Размеркаванне - кхн-1, рф-1, хф-1, флф-2, юф-5, фж-1, знр-2, гф-1, фмо-2

  Гракович, Оксана Леонидовна. Студенческий лыжный спорт. - Минск : БГУ, 2017. - 140 с. - ISBN 978-985-566-426-1 : 7.00.

Размеркаванне - кхн-1, абу-4

  Здоровый образ жизни : сборник статей. Вып. 12 : / БГУ ; [редкол.: Э. И. Савко (отв. ред.) и др.]. - Минск : БГУ, 2016. - 183 с. : ил. ; 21х14 см. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1995-5618 : 8.28.

Здаровы лад жыцця-фізічнае выхаванне-педагогіка вышэйшай школы

Размеркаванне - кхн-1, рф-1, флф-2, юф-5, знр-1, фмо-1, хф-1, фж-2

  Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположники белорусской науки и высшего образования (1919–1941) / [авт.: С. В. Абламейко и др. ; под общ. ред. С. В. Абламейко ; науч. ред. О. А. Яновский ; редкол.: С. В. Абламейко (отв. ред.) и др.] ; БГУ. - Минск : БГУ, 2017. - 303 с. : ил. ; 24x17 см. - (Белорусский государственный университет: 100 лет на благо Отечества). - ISBN 978-985-566-387-5 (в пер.) : 67.50.

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт-Навука-Універсітэты-вышэйшыя навучальныя ўстановы
Размеркаванне - кхн-1, счз-1, знр-2, гф-1, фмо-3, хф-2, юф-3, флф-3, фж-3, рф-2, иф-1

  Современная молодежь и общество : сборник научных статей. Вып. 4 : Молодежь в мире глобализации и межкультурной коммуникации / [редкол.: В. Ф. Гигин (пред.) и др.] ; под науч. ред. И. И. Калачёвой. - Минск : РИВШ, 2016. - 99 с. : ил. ; 29х20 см. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-500-961-1. - ISSN 2410-4213 : 3.00. 

Размеркаванне - кхн-1, фж-1
  Судьбою связаны с БГУ / [авт.: В. А. Наумович и др. ; под общ. ред. Р. П. Попка] ; БГУ. - Минск : БГУ, 2016. - 88 с. : ил. ; 29x20 см. - ISBN 978-985-566-338-7 : 8.00. 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт-Навука-Універсітэты-вышэйшыя навучальныя ўстановы
Размеркаванне - знр-3, фж-2, счз-1, гф-1, рф-2, хф-1, фмо-2, юф-2, флф-2
  Шавцова-Варфоломеева, Алла Васильевна. Теоретические основы государственного суверенитета Республики Беларусь, его правовое обеспечение / А. В. Шавцова-Варфоломеева ; БГУ. - Минск : БГУ, 2016. - 183 с. ; 20x14 см. - Библиогр. в конце разделов. - ISBN 978-985-566-351-6 : 6.00.
Суверэнітэт дзяржавы
Размеркаванне - кхн-1,знр-1, фж-1, фмо-1, юф-5
  Ширяев, Иван Александрович. Волейбол в физической культуре студентов : учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / И. А. Ширяев, Э. К. Ахмеров ; БГУ. - Минск : БГУ, 2016. - 190 с. : ил. ; 20x14 см. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 185–188. - ISBN 978-985-566-376-9 : 5.00.
Фізічнае выхаванне-педагогіка вышэйшай школы-Валейбол
Размеркаванне - кхн-1, хф-1, фмо-1, флф-1, юф-1, фж-1, рф-1
  Щёкин, Николай Сергеевич. Диалог церкви и государства: от традиции к современности / Н. С. Щёкин ; БГУ. - Минск : БГУ, 2017. - 207 с. ; 21х14 см. - Библиогр.: с. 191–206. - ISBN 978-985-566-391-2 : 16.32.
    Сацыяльная філасофія-Царква і дзяржава
Размеркаванне - кхн-1, знр-2, юф-2, фж-30, иф-1
  Диалоги о главном / С. В. Абламейко ; [сост. Е. И. Марцулевич] ; БГУ. - Минск : БГУ, 2016. - 227 с. 
У кнігу ўвайшлі інтэрв'ю з акадэмікам С. В. Абламейкам, апублікаваныя ў розныя гады ў рэспубліканскіх і расійскіх СМІ. Усе тэксты падабраны і размеркаваны па тэматычным прынцыпе

  Сергей Владимирович Абламейко. Академик, ректор, гражданин / НАН Беларуси, БГУ ; [над изд. работали О. А. Ивашкевич, В. В. Суворов, Т. Ю. Таран ; под ред. О. А. Ивашкевича]. - Минск : БГУ, 2016. - 123 с.
Прадстаўлены жыццёвы шлях, навуковая, арганізатарская і педагагічная дзейнасць беларускага вучонага з сусветным імем у галіне кібернетыкі і інфарматыкі, акадэміка НАН Беларусі, прафесара Сяргея Уладзіміравіча Абламейкі. Паказаны ўклад С. В. Абламейка ў станаўленне і развіццё касмічнай галіны Беларусі. Выданне будзе цікава ўсім, каму неабыякавы стан і перспектывы беларускай навукі і вышэйшай школы, і асабліва маладым людзям, якім трэба будзе выбіраць сваю будучыню.
Размеркаванне - кхн-1, знр-2, счз-1, фмо-2, фж-2, иф-1, флф-1, хф-1, юф-1, рф-1, гф-1, фдо-1
  Чечет, Виктор Викторович.   Активные методы обучения в педагогическом образовании : учеб.-метод. пособие для студ. учреждений высш. образования, обуч. по пед. спец. / В. В. Чечет, С. Н. Захарова ; БГУ. - Минск : БГУ, 2015. - 127 с. 

У вучэбна-метадычным дапаможніку прадстаўлены навукова-тэарэтычны агляд асноўных этапаў развіцця актыўных метадаў навучання, раскрытыя іх спецыфічныя асаблівасці, ўзаемасувязь з традыцыйным навучаннем. Прапанаваныя метадычныя распрацоўкі і практычныя рэкамендацыі па правядзенні заняткаў з выкарыстаннем актыўных форм і метадаў навучання.
  Здоровый образ жизни : сборник статей. Вып. 11 : / БГУ ; [редкол.: Э. И. Савко (отв. ред.) и др.]. - Минск : БГУ, 2015. - 199 с.
Матэрыялы зборніка прысвечаны тыповым праблемам паўсядзённага жыцця студэнтаў, магчымасцям, якія ўмацоўваюць і павышаюць рэзервы арганізма чалавека, забяспечваючы рэалізацыю пастаўленых перад моладдзю сацыяльных і прафесійных задач.
Размеркаванне - кхн-1, рф-1, флф-2, юф-2, знр-1, фмо-1, хф-1, фж-2, фдо-1
  Залесская, Юлия Ивановна.  Основы педагогики. Формирование экологической компетентности : учеб.-метод. пособие для студ. учреждений высш. образования, обуч. по непедагогическим спец. / Ю. И. Залесская ; БГУ. - Минск : БГУ, 2015. - 216 с.

У вучэбна-метадычны дапаможнік уключаны тэарэтычны і практыка-арыентаваны матэрыял па курсе "Асновы педагогікі", змест якога адрознівае экалагічная накіраванасць. Педагагічная рэальнасць прадстаўлена як частка адзінай прыродна-сацыяльнай рэчаіснасці з мноствам узаемасувязяў.
  Сманцер, Анатолий Петрович.  Основы превентивной педагогики : учеб. пособие для магистрантов учреждений высш. образования по пед. спец. / А. П. Сманцер, Е. М. Рангелова ; БГУ. - Минск : БГУ, 2014. - 279 с.
Для магістрантаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па педагагічных спецыяльнасцях.
Размеркаванне - кхн-1, счз-1, гф-2, іф-3, фж-5, хф-5, рф-15, флф-20, абу-24
  Университет в современном обществе. БГУ в стране и мире / [авт.: С. В. Абламейко и др.] ; под общ. ред. С. В. Абламейко ; БГУ. - Минск : БГУ, 2015. - 311 с. 
Разгледжаны пытанні развіцця сучаснага ўніверсітэта, прадстаўлены ўсе бакі яго функцыянавання на прыкладзе Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Адлюстравана не толькі шматаспектная дзейнасць БДУ, але і яе выніковасць. Утрымліваюцца матэрыялы аб арганізацыі адукацыйнага працэсу, навуковай-інавацыйнай і інавацыйна-вытворчай дзейнасці, выхаваўчай работы са студэнтамі, міжнароднага супрацоўніцтва і ўдзелу ў сусветных рэйтынгах універсітэтаў, аб стварэнні сучаснай інфармацыйна-камунікацыйнай асяроддзя.
Размеркаванне - кхн-1, знр-2, фж-3, флф-1, хф-1, юф-1
 

Социальная защита и здоровье личности в контексте реализации прав человека: наука, образование, практика : материалы междунар. науч.-практ. конференции, Республика Беларусь, Минск, 26-27 ноября 2015 г. / БГУ ; [редкол.: Э. И. Зборовский (отв. ред.) и др.]. - Минск : БГУ, 2016. - 248 с. ;  

Разглядаюцца пытанні гуманітарнай адукацыі, магчымасці прафесійнай адукацыі і духоўна-маральнага выхавання, фізічнай культуры, рэабілітацыі і рэсацыялізацыі асоб, вызваленых з месцаў пазбаўлення волі, а таксама асоб, якія маюць абмежаванні жыццядзейнасці з прычыны хвароб, траўмаў, узросту, залежнасцяў.
Размеркаванне - кхн-1, знр-1, юф-1, фж-1, счз-1

 

Сманцер, Анатолий Петрович.  Теория и практика реализации преемственности в обучении школьников и студентов / А. П. Сманцер ; БГУ. - Минск : БГУ, 2013. - 272 с. ;

 У манаграфіі навукова абгрунтавана дыдактычная мадэль сістэмы пераемнасці ў навучанні. Прааналізавана рэалізацыя пераемнасці ў гісторыі прагрэсіўнай педагагічнай думкі; вызначаны прыкметы, функцыі, механізмы і крытэрыі эфектыўнасці яе рэалізацыі; намечаны шляхі ўдасканалення пераемнасці ў навучанні школьнікаў і студэнтаў.
Размеркаванне - кхн-1, знр-2, рф-2, флф-2, фж-1, хф-1, гф-1, иф-1

 

Вопросы физического воспитания студентов вузов. Сборник научных статей. Выпуск 11. -  Минск БГУ 2014

У навуковы зборнік уключаны артыкулы вядучых спецыялістаў, якія працуюць на кафедрах фізічнага выхавання і спорту ВНУ Рэспублікі Беларусь. Аналізуюцца сутнасныя характарыстыкі фізічнай культуры, новыя падыходы да фарміравання фізічнай культуры асобы, сучасныя формы арганізацыі заняткаў, вынікі даследавання дынамікі фізічнага здароўя студэнтаў, шляхі падрыхтоўкі студэнтаў-спартсменаў.
Размеркаванне - кхн-1, юф-5, знр-2,абу-5, рф-2, флф-2, хф-1, фмо-2, фж-2
  Политология : учебник / С. В. Решетников [и др.] под ред. С. В. Решетникова. — 8-е изд. Минск: ТетраСистемс, 2013
     
            Кніга прызначана студэнтам, аспірантам і выкладчыкам ВНУ. Адрасуецца таксама прафесійным палітыкам і палітолагам, будзе карысная ўсім, хто займаецца або цікавіцца тэорыяй-палітыкі.

  Формирование готовности студенческой молодежи к семейной жизни и осознанному родительству : учеб.-метод. по­собие / Т. М. Коростелева [и др.] ; под общ. ред. С. В. Лапиной, В. П. Пархоменко. - Минск : БГУ, 2014. - 184 с
У вучэбна-метадычным дапаможніку прадстаўлены тэарэтычныя, метадалагічныя асновы і рэкамендацыі па фарміраванні гатоўнасці студэнцкай моладзі да сямейнага жыцця і ўсвядомленага бацькоўства.
Размеркаванне – кхн
  Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага княства Літоўскага (1569-1600 гг.). Лашкевіч С.А.

Аналізуецца прававое афармленне знешнепалітычнай дзейнасці ВКЛ, разглядаецца знешнепалітычны механізм ВКЛ, даказваецца актывізацыя знешнепалітычнай дзейнасці Княства ў часы трох “бескаралеяў” у Рэчы Паспалітай, даследуюцца федэратыўныя праекты ВКЛ аб абяднанні Рэчы Паспалітай і Маскоўскай дзяржавы ў апошняе дзесяцігоддзе XVI ст.
  Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага княства Літоўскага (1569-1600 гг.). Лашкевіч С.А.

Аналізуецца прававое афармленне знешнепалітычнай дзейнасці ВКЛ, разглядаецца знешнепалітычны механізм ВКЛ, даказваецца актывізацыя знешнепалітычнай дзейнасці Княства ў часы трох “бескаралеяў” у Рэчы Паспалітай, даследуюцца федэратыўныя праекты ВКЛ аб абяднанні Рэчы Паспалітай і Маскоўскай дзяржавы ў апошняе дзесяцігоддзе XVI ст.
  А.П. Сманцер. Теория и практика реализации преемственности в обучении школь­ников и студентов / А. П. Сманцер. - Минск: БГУ, 2013
У манаграфіі навукова абгрунтавана дыдактычная мадэль сістэмы пераемнасці ў навучанні. Прааналізавана рэалізацыя пераемнасці ў гісторыі прагрэсіўнай педагагічнай думкі; вызначаны прыкметы, функцыі, механізмы і крытэрыі эфектыўнасці яе рэалізацыі; намечаны шляхі ўдасканалення пераемнасці ў навучанні школьнікаў і студэнтаў.
Размеркаванне – кхн
  А.П. Сманцер. Основы превентивной педагогики : учеб. пособие / А. П Сман­цер, Е. М. Рангелова. - Минск : БГУ 2014 -
Выкладзены асноўныя напрамкі прэвентыўнай педагогікі ЯК галіны педагагічнага веды, вызначаны яе сутнасць, аб'ект, прадмет, мэта і задачы, метадалагічныя падставы. Выяўлены сацыяльна-педагагічныя дэтэрмінанты адхіляецца паводзін школьнікаў. Асаблівая ўвага нададзена методыцы прэвентыўнай дзейнасці.
Для магістрантаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па педагагічных спецыяльнасцях.
  Э.И. Савко. Физическая культура для самосозидания здоровья : метод, ре­комендации / Э. И. Савко. - Минск : БГУ, 2014. - 351 с
Паказана ўзаемасувязь агульнай культуры чалавека з фізічнай культурай. Разгледжаны традыцыйныя і нетрадыцыйныя метады аздараўлення арганізма, раскрытая ролю педагагічнага кантролю і самакантролю ў працэсе заняткаў фізічнымі практыкаваннямі
Размеркаванне – кхн
  Психологическая служба / сост. : В. К. Малева, Т. А. Таушанова ; под общ. ред. Р. П. Попка. - Минск : БГУ, 2013. - 47 с. ил. (Психологический спектр познания).

У даведачным выданні апісаны асноўныя напрамкі і формы працы псіхалагічнай службы БДУ.
Прызначана для студэнтаў БДУ ўсіх формаў навучання, можа быць выкарыстана спецыялістамі, занятымі ў выхаваўчай і сацыяльнай сферах.
  А.А. Пересыпкин. Самостоятельная работа студентов для развития образователь­ных компетенций : пособие для студентов БГУ / А. А. Пересып­кин. - Минск : БГУ, 2012. - 102 с
Размеркаванне – кхн
  Методический портфолио университетского преподавателя :          Сборник статей. Вып. 9 / редкол. : Д. И. Губаревич (отв. ред.) [и др.]; под общ. ред. М. А. Русаковского. - Минск : БГУ, 2012. - 208 с. - (Современ­ные технологии университетского образования).
У зборнік увайшлі артыкулы, якія адлюстроўваюць Вынікі пошуку выкладчыкам опосредующих спосабаў кіравання і падтрымкі вучэбнай дзейнасці, развіцця ў студэнтаў ўмення вучыцца.
Размеркаванне – кхн
  Инновационные процессы в физическом воспитании студентов : сб. науч. ст. Вып. 2 / редкол. : В. А. Коледа (отв. ред.) [и др.]. - Минск : БГУ, 2012.-255
    У зборнік уключаны артыкулы вядучых спецыялістаў, якія працуюць на кафедрах фізічнага выхавання і спорту ВНУ Беларусі, Украіны, Латвіі, Расійскай Федэрацыі і Кыргызстана. Разглядаюцца інавацыі фізічнай культуры і спорту, пытанні падрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі спецыялістаў
Размеркаванне – кхн
  Здоровый образ жизни Выпуск 10
Зборнік змяшчае артыкулы, якія раскрываюць актуальныя пытанні фарміравання здаровага ладу жыцця студэнцкай моладзі. Разгледжаны асобныя кампаненты, складнікі сістэму аздараўленчай фізічнай культуры. Асаблівае месца займаюць сучасныя аздараўленчыя сродкі і тэхналогіі.
Размеркаванне – кхн
  Современные и традиционные системы оздоровления и сдиноборства - выбор приоритетов : сб. науч. ст. участ. III Междунар. науч. практ. конф. «Инновационные процессы в физическом вос­питании студентов IFFA-2013», Минск, 21 23 марта 2013 г. / ред- кол. : В. А. Коледа (отв. ред.) [и др.]. - Минск : БГУ, 2013
У зборнік уключаны навуковыя артыкулы ўдзельнікаў III Міжнароднай навукова-практычнай спецыялізаванай канферэнцыі «інавацыйныя працэсы ў фізічным выхаванні студэнтаў IFFA-2013", якая адбылася 21-23 сакавіка 2013 г. у Беларускім дзяржаўным універсітэце. У працах даследуецца ўплыў сродкаў фізічнай культуры на арганізм студэнтаў, супастаўляецца эфектыўнасць традыцыйных і інавацыйных падыходаў у іх фізічным выхаванні, развіцці асобасных і фізічных якасцяў. Аналізуецца ролю фітнес-сістэм і адзінаборстваў ва ўмацаванні здароўя навучэнскай моладзі і развіцці студэнцкага спорту.
Размеркаванне – кхн
  Ценностный мир современного человека: Беларусь и ее соседи в международных проектах по изучению ценностей / Д. Г. Ротман [и др.] ; под ред. Д. М. Булынко, А. Н. Данилова, Д. Г. Ротмана. — Минск : БГУ, 2013. - 175 с
У манаграфіі аналізуюцца змены каштоўнасцяў, вераванняў і паводніцкіх установак сучаснага беларускага грамадства і насельніцтва сумежных дзяржаў (Латвіі, Літвы, Польшчы, Расіі і Украіны) у перыяд з 1990 па 2008 г
Размеркаванне – кхн
 

П. М Бычковский Играем круглый год: сборник воспитательных мероприятий в школе и лагере /П.М. Бычковский,  С. Полякова, И. Я. Звоник. — Минск: БГУ, 2013. -319с.

У зборнік уключаны сцэнары выхаваўчых мерапрыемстваў па наступных напрамках: інтэлектуальнаму, эстэтычнаму, маральнаму, патрыятычнаму, экалагічнаму, а таксама выхаванню здаровага ладу жыцця.

Прызначаны для важатых-студэнтаў, якія праходзяць педагагічную практыку ў школах, дзіцячых аздараўленчых установах, а таксама настаўнікаў, выхавальнікаў, арганізатараў дзіцячага вольнага часу

Размеркаванне – кхн

  Н.Н. Довнар СМИ как институт демократического социального правового госу­дарства (теоретико-правовой аспект) / Н. Н. Довнар. - Минск : БГУ, 21012
Усебакова даследаваны прававы аспект дзейнасці сродкаў масавай інфармацыі як інстытута дэмакратычнага сацыяльнага прававой дзяржавы з улікам перадавых дасягненняў навуковай думкі ў галіне права журналістыкі, паліталогіі, сацыялогіі, псіхалогіі, камунікатывістыкі аналізуюцца праблемы прававога рэгулявання дзейнасці СМІ ў сацыяльна-палітычнай камунікацыі, правапрымяняльнай дзейнасці дзяржаўных органаў і інстытутаў грамадзянскай супольнасці, прапануюцца шляхі іх вырашэння.
Размеркаванне – кхн
  Березовин, Н.А. Основы психологии и педагогики: учеб. пособие / Н.А. Березовин, В.Т. Чепиков, М.И. Чеховских. – 3-е изд., стер. – Минск: Новое знание; М. ИНФРА-М, 2011.– 336 с. 

Раскрытыя асновы сучаснай псіхалогіі і педагогікі, вывучэнне якіх спрыяе асобасна-прафесійнаму развіццю і выхаванню студэнтаў. Авалоданне студэнтамі псіхолага-педагагічнымі ведамі і ўменнямі, у прыватнасці, у галіне выхавання закліканы адыграць вялікую ролю ў самавыхаванні, маральным і грамадзянскім выхаванні будучых спецыялістаў, а таксама ўзброіць методыкамі вырашэння выхаваўчых праблем у калектыве, сям'і
  А.В. Шарапо Республика Беларусь в контексте геополитики XXI века: сб. ст. / А. В. Шарапо. - Минск: БГУ, 2012. - 275 с
Зборнік змяшчае артыкулы, якія распавядаюць аб палітыцы Рэспублікі Беларусь у першае дзесяцігоддзе XXI стагоддзя., геапалітычных тэндэнцыях гэтага перыяду, асноўных фактарах фарміравання знешнепалітычнага і эканамічнага курсу
Размеркаванне – кхн
  С.В. Решетников, Т.С. Решетникова Теория принятия политических решений: функ­циональный подход : пособие для студентов вузов / С. В. Решетников, Т. С. Решетникова. — Минск : Тет- раСистемс, 2012.-240 с
У дапаможніку разглядаюцца дамінуючыя тэарэтычныя мадэлі прыняцця палітычных рашэнняў. Аналізуюцца крыніцы фарміравання і сродкі фармулявання палітычных праблем, структуры прыняцця палітычных рашэнняў, шляхі рэалізацыі палітычных рашэнняў адміністрацыйнымі службамі, крытэрыі ацэнкі палітычных рашэнняў.
            Адрасуецца студэнтам, магістрантам, аспірантам, спецыялістам у галіне паліталогіі.
  А.П. Мельников Политическая культура на постсоветском пространстве / А. П. Мельников. - Минск : РИВШ, 2014. - 134 с
            У манаграфіі асноўная ўвага надаецца палітычнай культуры ўсходнеславянскіх народаў: Расіі, Украіны і Беларусі. Разглядаецца таксама палітычная культура Малдовы, краін Балтыі, Закаўказскага рэгіёну, Цэнтральнаазіяцкіх рэспублік. Адрасуецца выкладчыкам, навуковым работнікам, аспірантам, магістрантам, студэнтам, а таксама ўсім, хто цікавіцца праблемамі палітычнай культуры
Размеркаванне – кхн
  А.П. Мельников Национальные модели политической культуры /А. П. Мельни­ков. - Минск : РИВШ, 2013.-164 с
У манаграфіі разглядаецца палітычная культура розных краін, яе гістарычныя і палітычныя дэтэрмінанты. Значная ўвага надаецца спецыфічным рысах нацыянальнага характару народаў, іх ўплыву на палітычны менталітэт, асаблівасці палітычнай культуры розных таварыстваў.
Адрасуецца студэнтам, выкладчыкам, усім, хто цікавіцца праблемамі палітычнай культуры замежных дзяржаў.
  Н. А.Антанович  Методология политического анализа процесса государственного управления /Н. А. Антанович. - Минск ■ БГУ 2012 – 247с.
Аналізуюцца тэарэтыка-метадалагічныя асновы дзяржаўнага кіравання выпрацоўкі палітычнага курсу ў іх працэсуальным вымярэнні. Разгледжаны спецыялізаваныя методыкі і мадэлі аналізу дзяржаўнай палітыкі і кіравання, а таксама механізмы рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі.
Размеркаванне – кхн
  Тренинговые занятия для больших групп : пособие для студен тов БГУ / сост.: В. К. Абрамович, О. В. Куткович, О. В. Шапошни­кова ; под общ. ред. Р. П. Попка. — Минск : БГУ, 2012. — 107 с. — (Психологический спектр познания)
У дапаможніку прадстаўлены матэрыялы трэнінгаў па камандаўтварэнні, якія праводзіліся спецыялістамі псіхалагічнай службы БДУ на выязных навучальных семінарах. Дадзены практычныя рэкамендацыі па арганізацыі трэнінгаў у вялікіх групах.

Прызначана для студэнтаў БДУ, а таксама спецыялістаў, занятых у выхаваўчай і сацыяльнай сферах.
  Ценность человеческой жизни : учеб. материалы / сост. : С. В. Клюня, М. С. Кулага, И. А. Челядинская ; под общ. ред. Р. П. Попка. - Минск : БГУ, 2013. - 108 с. - (Психологический спектр познания).
Разглядаюцца такія праблемы сучаснага грамадства, як дэпрэсія, адзінота, страта сэнсу жыцця, замена многіх духоўных каштоўнасцяў матэрыяльнымі. Чытачу прапанавана зірнуць на няпростае паняцце "каштоўнасць жыцця" з філасофскай і псіхалагічнай пунктаў гледжання. Прадстаўлены прыклады жыццёвых сітуацый, выслоўі, меркаванні філосафаў і пісьменнікаў розных эпох.
Размеркаванне – кхн
  А. Н.Данилов. Социология политики : пособие/ А. Н. Данилов, Ж. М. Гри щенко. - Минск : БГУ, 2013. - 183 с.
Разглядаюцца тэарэтыка-метадалагічныя і практычныя пытанні, гістарычная рэтраспектыва, заканамернасці фарміравання поля палітыкі Рэспублікі Беларусь, метады палітычнай сацыялогіі.
Размеркаванне – кхн
  Г. А. Василевич. Конституционные основы реализации правовых норм: теория и практика / Г. А. Василевич, С. Г. Василевич. - Минск : БГУ, 2014 - 183 с.
Кніга прысвечана праблемам рэалізацыі прававых нормаў. Аналізуюцца тэарэтычныя і практычныя пытанні, якія тычацца захавання, выканання і выкарыстання прававых нормаў. Асноўная ўвага нададзена ўздзеянне канстытуцыйных прынцыпаў і норм на нарматворчую і правапрымяняльную практыку.
Размеркаванне – кхн
  Вопросы физического воспитания. Выпуск 10
   У зборнік уключаны артыкулы вядучых спецыялістаў, якія працуюць на кафедрах фізічнага выхавання і спорту ВНУ Рэспублікі Беларусь. Адлюстраваны тэндэнцыі развіцця студэнцкага фізічнага выхавання, аналізуюцца новыя падыходы да фарміравання культуры асобы, сучасныя формы
Размеркаванне – кхн
  Идеология Белорусского государства в процессе формирования личности специалиста: сб.статей/Под ред. О.Г. Слуки (глав.ред.) (и др.) – Минск: БГУ, 2012-107с.

У зборніку змешчаны артыкулы, прысвечаныя ўдасканаленні вучэбна- выхаваўчага працэсу ў Інстытуце журналістыкі БДУ і фарміраванню ў будучых спецыялістаў маральна- этычных каштоўнасцяў на аснове ідэалогіі беларускай дзяржавы. 
Адрасуецца выкладчыкам, студэнтам і слухачам журналісцкіх спецыяльнасцяў, а таксама работнікам сродкаў масавай інфармацыі.
  Белорусская медиасфера на современном этапе (Электронный ресурс): сб. дипломных работ; редкол.: Фрольцова Н.Т. (гл. ред.) (и др.). – Минск: БГУ, 2012
            Прааналізаваны стан сучасных беларускіх СМІ. Зборнік знаёміць з правіламі афармлення дыпломнай працы, з прынцыпамі выкарыстання навукова-катэгарычнага апарата, парадкам цытавання літаратуры.
Размеркаванне – фж
  Диагностика воспитательного процесса в вузе: Учебное пособие / Л.И. Шумская. – Минск: Изд. центр БГУ, 2010. – 344 с.

У навучальным дапаможніку выкладаецца сучаснае навуковае разуменне дыягностыкі якасці і эфектыўнасці выхаваўчага працэсу ў Вышэйшай школе і вопыт яе прымянення ў Рэспубліцы Беларусь. Кніга змяшчае як тэарэтычнае абгрунтаванне аналізаванай праблемы, так і комплекс дыягнастычных методык, якія дазваляюць ажыццяўляць дыягностыку ўзроўню арганізацыі выхаваўчай работы ў ВНУ, дыягностыку выхаваўчага ўплыву на студэнтаў асобы і дзейнасці выкладчыка, дыягностыку выхаваўчага ўплыву на студэнтаў мікраасяроддзе ўзаемадзеяння і дыягностыку ўзроўню сацыяльнай сталасці (выхаванасці) студэнта
  Зборовский, Э. И. Этика здоровья: ценности социальной работы : учеб. пособие / Э. И. Зборовский. - Минск : ГИУСТ БГУ,
2011. - 248 с.

У дапаможніку разгледжаны этычныя каштоўнасці сацыяльнай работы і прынцыпы іх дасягнення з дапамогай метадаў, якія ўжываюцца ў сацыяльнай сферы. Здаровы лад жыцця разгледжаны на аснове фактарнай канцэпцыі хвароб цывілізацыі і сацыяльных дэтэрмінант здароўя. Паказана магчымасць кіравання паводзіннымі фактарамі рызыкі (курэнне, злоўжыванне алкаголем, стрэс, гіпадынамія і інш.), што дазваляе фармаваць здаровае паводзіны моладзі.

Для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, якія навучаюцца па спецыяльнасці «Сацыяльная праца», а таксама для выкладчыкаў, вядучых падрыхтоўку спецыялістаў па гэтым кірунку.
 

Здоровый образ жизни : сб. ст. Вып. 9 / редкол. : В. М. Киселев 3-46 (отв. ред.) [и др.]. - Минск : БГУ, 2011. - 208 с.

Зборнік змяшчае артыкулы, якія раскрываюць праблемныя пытанні фарміравання здаровага ладу жыцця студэнцкай моладзі. Разгледжаны сучасныя педагагічныя тэхналогіі, якія складаюць сістэму аздараўленчай фізічнай культуры, даюцца практычныя рэкамендацыі па вядзенні здаровага ладу жыцця.


Адрасавана спартыўным педагогам, студэнтам і аспірантам ВНУ.

  История образования и педагогической мысли: ответы на экзаменационные вопросы / С.А.Пуйман. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 160 с.

Раскрываюцца асноўныя тэндэнцыі развіцця выхаваўча-адукацыйнай практыкі і педагагічнай думкі ў розныя гістарычныя перыяды. Значная ўвага надаецца агульнай характарыстыцы тэарэтычных ідэй і адкрыццяў педагогаў-класікаў, у тым ліку ў галіне выхавання
  Лашкевіч, Сяргей Анатольевіч. Усходні накірунак дыпламатычнай дзейнасці Вялікага княства Літоўскага ў апошняй трэці XVI ст. / С. А. Лашкевіч; БДУ. - Мінск: Права і эканоміка, 2010. - 126 с.

Даследванне дыпламатычнай дзейнасці Вялікага княства Літоўскага пасля заключэння Люблінскай уніі. Аналізуецца прававое афармленне дыпламатычнай дзейнасці ВКЛ.
  Максимова, Лидия Павловна. Огненный выпуск: Факты, документы. - Минск: Изд. центр БГУ, 2010. - 160 с.

Дадзенае выданне прысвечана выкладчыкам і студэнтам Мінскага юрыдычнага інстытута, гераічна якія змагаліся супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў на акупаванай тэрыторыі Беларусі
  Педагогика современной школы: ответы на экзаменационные вопросы / С.А.Пуйман. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 224 с.

Раскрываюцца асноўныя палажэнні дысцыпліны "педагогіка сучаснай школы", у тым ліку праблемы фарміравання маральна-эстэтычнай і грамадзянскай культуры асобы
  Политология: учебник для студ. вузов / [авт.: С. В. Решетников и др.]; под ред. С. В. Решетникова. - 6-е изд., перераб. и доп. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 528 с.

У кнізе на аснове сістэмнага падыходу раскрываецца змест раздзелаў паліталогіі "Тэорыя і метадалогія палітычнай навукі", "Палітычныя інстытуты ў Рэспубліцы Беларусь", "Міжнародныя палітычныя адносіны і геапалітыка”
 

Слука, О.Г. Идеологические процессы в Беларуси

/ О.Г. Слука. – Минск: РИВШ, 2010. – 220 с.

У кнізе аналізуюцца ідэалагічныя працэсы ў сучаснай Беларусі, накіраваныя на развіццё дэмакратыі, фарміраванне грамадзянскай супольнасці і стварэнне эфектыўнай сацыяльнай дзяржавы
  Слука, О. Г.  СМИ Беларуси в условиях строительства социально ориентированной экономики / О. Г. Слука. — Минск : БГУ, 2011. — 59 с. 

Аналізуецца роля сучасных нацыянальных СМІ ў рэалізацыі дзяржаўных праграм сацыяльна-эканамічнага развіцця ў працэсе ўваходжання Рэспублікі Беларусь у інфармацыйнае грамадства.
  Сманцер, А.П. Гуманизация педагогического процесса в современной средней школе: учеб. пособие / А.П. Сманцер. – Минск: БГУ, 2010. – 335 с. 

У навучальным дапаможніку прадстаўлены тэарэтыка-практычныя аспекты гуманізацыі педагагічнага працэсу ў сярэдняй агульнаадукацыйнай школе. У прыватнасці, раскрываюцца сутнасныя характарыстыкі і прынцыпы гуманізацыі і гуманітарызацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу, рэалізацыя якіх спрыяе развіццю ў школьнікаў гуманнасці, талерантнасці, міралюбнасці, фарміраванню ў іх маральнай і грамадзянскай пазіцыі
  Сманцер, А.П. Формирование у студентов ценностного отношения к образованию в процессе обучения: монография / А.П. Сманцер, Т.А. Ханалыев. – Минск: БГУ, 2010. – 152 с.

Раскрываюцца тэарэтыка-метадалагічныя асновы развіцця ў студэнтаў каштоўнаснага стаўлення да адукацыі, пры гэтым каштоўнаснае стаўленне разглядаецца як эфектыўная ўмова фарміравання сацыяльнай і грамадзянскай пазіцыі будучых спецыялістаў
  Становление и развитие белорусской государственности / С76 А. Г. Кохановский [и др.]. — Минск : БГУ, 2011. — 44 с.

Прадстаўлены кароткі нарыс этнакультурнага развіцця Беларусі з самых старажытных часоў, паказана прымяненне элементаў традыцыйнай культуры на сучасным этапе, ахарактарызаваны асноўныя этапы станаўлення дзяржаўнасці на беларускай зямлі - ад раннефеадальных утварэнняў да стварэння незалежнай Рэспублікі Беларусь.